Nu öpp­nar Tä­bys and­ra se­ni­or­cen­ter

Täby Nyheter - - Täby -

I Tä­by Cent­rum finns se­dan ti­di­ga­re ett se­ni­or­cen­ter. Där er­bjuds ak­ti­vi­te­ter som da­tor­hjälp, fö­re­läs­ning­ar och an­pas­sa­de rö­rel­sestun­der. Men nu är det dags för Tä­bys and­ra se­ni­or­cen­ter att slå upp por­tar­na – den­na gång i Näs­by­park.

Till en bör­jan kom­mer Se­ni­orNet att fin­nas på plats vis­sa ti­der. Där kan man få hjälp med sin da­tor, surf­plat­ta el­ler mo­bil­te­le­fon.

Det nya cent­ret, som lig­ger på Es­ka­der­vä­gen 5 vid Ång­a­rens äldre­bo­en­de, har in­vig­ning mån­da­gen den 5 no­vem­ber mel­lan kloc­kan 13 och 15. Då bjuds det på kaf­fe, tår­ta och mu­sik. Da­gen ef­ter öpp­nar se­ni­or­cent­ret på rik­tigt och det kom­mer va­ra öp­pet mån­da­gar, tis­da­gar och tors­da­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.