SL in­för blipp av bank­kort

Täby Nyheter - - Täby -

Från och med hös­ten 2019 kan du slip­pa SL-kor­tet och i stäl­let blip­pa ditt bank­kort.

Ge­nom att hål­la upp bank­kor­tet mot lä­sa­ren i spär­ren kom­mer sum­man för bil­jet­ten dras från kor­tet. Pre­cis som med det van­li­ga ac­cess-kor­tet med re­se­kas­sa. Men för­de­len är en­ligt SL att man nu har ett kort mind­re i plån­bo­ken.

Dock står det i ge­nom­fö­ran­de­be­slu­tet som klub­bats av tra­fik­nämn­den i lands­ting­et att det finns en risk att re­se­nä­rer in­för­skaf­far en gil­tig bil­jett – ut­an att ha peng­ar på kon­tot. En­ligt SL tar det näm­li­gen för lång tid att lå­ta det nya sy­ste­met först kon­trol­le­ra om det finns peng­ar på kon­to­kor­tet in­nan spär­ren öpp­nas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.