Pla­nen: Bred­da E18 för ett nytt kol­lek­tiv­kör­fält

Täby Nyheter - - Täby - Ella Sö­der­berg 070-091 23 42 ella.so­der­berg@di­rekt­press.se

Att sit­ta i kö på E18 är var­dag för många tra­fi­kan­ter som ger sig ut i Nor­rorts­tra­fi­ken. För att öka fram­kom­lig­he­ten vill nu Tra­fik­ver­ket bred­da E18 och in­fö­ra ett kol­lek­tiv­kör­fält mel­lan Ar­ninge och Dan­de­ryds kyr­ka.

Tra­fik­ver­ket ut­re­der just nu möj­lig­he­ten att för­bätt­ra fram­kom­lig­he­ten för bus­sar­na på E18.

Ti­di­ga­re har man byggt om vägre­nen till kol­lek­tiv­kör­fält i sö­der­gå­en­de rikt­ning på sträc­kor­na Vigg­by­holm-Roslags Näs­by samt La­häll-Dan­de­ryds kyr­ka. Men det­ta fält är smalt, vil­ket har lett till att bus­sar­na en­dast för kö­ra i en max­has­tig­het på 50 kilo­me­ter i tim­men.

Där­för vill Tra­fik­ver­ket att ett kol­lek­tiv­kör­fält ska byg­gas längs he­la sträc­kan mel­lan Dan­de­ryds kyr­ka och Ar­ninge, i bå­da rikt­ning­ar­na.

I dag finns två kör­fält i var­je rikt­ning, med det even­tu­el­la nya kör­fäl­tet blir det tre styc­ken. Det­ta skul­le på så sätt le­da till att ka­pa­ci­te­ten ökar och tra­fik­sä­ker­he­ten för buss­tra­fi­ken blir bätt­re.

På SL är man po­si­tiv till ett bred­dat kör­fält.

– Det för­bätt­rar fram­kom- lig­he­ten ra­di­kalt och in­ne­bär att man in­te fast­nar i bil­kö­er, så det ser vi fram emot, sä­ger Claes Kei­su, press­kom­mu­ni­ka­tör på Tra­fik­för­valt­ning­en.

Sam­ti­digt på­pe­kar han att det in­te är SL som byg­ger vägar­na, men att man har en di­a­log med bå­de kom­mu­ner och Tra­fik­ver­ket om möj­li­ga sträc­kor.

– För­hopp­nings­vis le­der det till kor­ta­re res­tid om bus­sar­na in­te fast­nar i kö­er. Det ser vi som sto­ra för­de­lar, och att det ökar kon­kur­rens­kraf­ten. Vi vill ju att fler ska åka kol­lek­tivt, och om vi ser de här för­bätt­ringsåt­gär­der­na in­ne­bär det att fler åker kol­lek­tivt. Då kan det hän­da att vi sät­ter in mer tra­fik, men det får man ta då, sä­ger Claes Kei­su.

En plan­lägg­nings­be­skriv­ning ska gö­ras, men det finns än­nu ing­en väg­plan el­ler start­da­tum för när byg­get kan bör­ja.

Claes Kei­su.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.