Upp­trapp­ning av Tä­bys eg­na Har­ry Pot­ter­myste­ri­um

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Ma­ria Svens­son

Den märk­li­ga trap­pan i sport­cent­rum har fått många att hö­ja på ögon­bry­nen ge­nom åren. Vart le­der den egent­li­gen och vem an­vän­der den?

Vid trap­por­na som le­der från Tibb­le­hal­lens sport­cent­rum till bad­hu­set och en­trén ser allt vid förs­ta ögon­kas­tet helt nor­malt ut. Vid en om­bygg­na­tion har det dock bli­vit li­te fel.

– Det ser verk­li­gen spe­ci­ellt ut, li­te som mo­dern konst , sä­ger Mic­ke Hans­son som häm­tat sitt barn från trä­ning­en.

Går man upp­för en av trap­por­na slu­tar man med nä­san i en vit be­tong­vägg. Och där tar det stopp. En­ligt Mim­mi Eng­berg som ar­be­tar i bad­hu­set har det sett ut så se­dan hon bör­ja­de ar­be­ta i bygg­na­den för någ­ra år se­dan.

– Den har sä­kert va­rit så i tio år, men jag vet in­te helt sä­kert. Jag kal­lar den för Har­ry Pot­ter-trap­pan, sä­ger hon.

”Tes­ta springa ige­nom”

Även Mim­mis kol­le­ga, vakt­mäs­ta­ren, får många frå­gor om vart trap­pan le­der, spe­ci­ellt av ny­fik­na barn.

– Ja fle­ra frå­gar. Jag tyc­ker den kan va­ra kvar, jag bru­kar an­vän­da den när jag snabbt ska kom­ma ner till un­der­vå­ning­en, sä­ger han och vi­sar hur han bru­kar hopp upp på räc­ket och ner på trap­pan.

Mim­mi Eng­berg be­rät­tar att fler än hon har tänkt tan- ken om en ma­gisk värld som den i JK Row­lings böc­ker om Har­ry Pot­ter.

– Jag vet att en tjej från sko­lan ha­de som för­slag att skri­va 93/ på dör­ren, det tyc­ker jag de ska gö­ra, sä­ger hon.

Siff­ror­na syf­tar på per­rong­en där tå­gen till Hog­wart­hs går i böc­ker­na.

Och visst är det fler som har ideér om vad man kan gö­ra i trap­pan, allt från att ri­ta en dörr till att ri­va den. Mic­ke Hans­son som be­sö­ker lo­ka­len tyc­ker man ska gö­ra en mål­ning.

– Man bor­de ri­ta så att det ser ut som att trap­pan le­der upp till him­mel, sä­ger han och skrat­tar.

FOTO: LOTTEN ENGBOM

VÄGGMÅLNING. Emil Hans­son, med Pap­pa Mic­ke Hans­son, tyc­ker att man bor­de gö­ra en mål­ning där trap­pan fort­sät­ter. UPPÅT VÄGGARNA. Trap­pan le­der … rakt in i en vägg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.