Skol­barn ko­da­de eg­na lek­plat­ser

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Ma­ria Svens­son 073-982 79 52 ma­ria.svens­son@di­rekt­press.se

Ro­bo­tar, sen­so­rer och kre­a­ti­vi­tet är in­gre­di­en­ser­na när ele­ver från Tä­by upp­fin­ner sa­ker till lek­plat­ser­na i kom­mu­nen.

På bot­ten­plan av kom­mun­hu­set är ljud­ni­vån hög. Runt de ut­ställ­da bor­den står ele­ver och dis­ku­te­rar, tryc­ker på knap­par och be­rät­tar om upp­fin­ning­ar­na de har fram­för sig.

I dag ska det av­gö­ras vem som tar hem pri­set i täv­ling­en Kod­lyf­tet 2018. De täv­lan­de är ele­ver i mel­lan­sta­di­et och hög­sta­di­et och tan­ken är att ut­bil­da och in­spi­re­ra ele­ver­na i just kod­ning.

– Det är fram­ti­dens språk för fö­re­tag. De ska få en ex­tra skjuts i kod och di­gi­talt ska­pan­de, sä­ger An­ni­ka Holst, ord­fö­ran­de i Fö­re­ta­gar­na i Tä­by.

Flö­dan­de in­spi­ra­tion

Ele­ver­na från El­la­gårds­sko­lan, In­ter­na­tio­nel­la Eng­els­ka Sko­lan och Val­la­torp­sko­lan har fått i upp­drag av kom­mu­nen och Fö­re­ta­gar­na i Tä­by att på två må­na­der ut­veck­la en när­lig­gan­de lek­plats och An­ni­ka Holst är im­po­ne­rad när hon ser re­sul­ta­tet.

– De har job­bat som sjut­ton och det är många oli­ka idéer. Vis­sa har tit­tat mer på en spe­ci­fik del me­dan and­ra har ar­be­tat med hel­he­ten av lek­plat­sen, sä­ger An­ni­ka Holst.

Vid ett bord står Hen­rik Edh och Mar­kus Wic­ken­berg från El­la­gårds­sko­lan. De har ge­nom hård­papp för­änd­rat klät­ter­ställ­ning­en i Cir­kuspar­ken.

– Här är det en klät­ter­ställ­ning, den är li­te lät­ta­re i bör­jan men sen blir den tuf­fa­re och så har vi byggt till en plat­ta som man kan stå på när man kom­mer upp, det finns in­te i dag, sä­ger Mar­kus Wic­ken­berg.

Hiss och själv­styrd gunga

Klass­kom­pi­sen Hen­rik fyl­ler i:

– Vi har byggt en hiss här ock­så, som är till för de som in­te kan klätt­ra upp själ­va, om man sit­ter i rull­stol el­ler så, sä­ger han och tryc­ker in knap­pen som får his­sen att åka upp och ner.

– Det finns in­te så många par­ker för de som är han­di­kap­pa­de i dag.

And­ra har byggt en själv­styrd gunga med till­hö­ran­de VR-glas­ö­gon. På ett bord står en pro­to­typ av en själv­sty­ran­de ro­bot som kas­tar i väg en boll som bar­nen får häm- ta och läg­ga till­ba­ka på en plat­ta, på nat­ten är den av­stängd då ele­ver­na byggt in en sen­sor som re­a­ge­rar på mör­ker.

I ti­dig ål­der

Även Ge­or­ge Out­ter, Alex Ra­vacon och Ke­vin Madsén har ar­be­tat med sen­so­rer. De­ras idé var att fo­ku­se­ra på sä­ker­he­ten på lek­plat­sen.

– Det är en sen­sor som kän­ner av när barn spring­er ut från lek­plat­sen i stäl­let för de dy­ra stängs­len som man har i dag, sä­ger Alex Ra­vacon och fort­sät­ter:

– Det är så många för­äld­rar som hål­ler på med si­na mo­bi­ler i dag men då kan de se och hö­ra om de­ras barn spring­er iväg.

Till sist ko­ras det vin­nan­de bi­dra­get – en grupp från Val­la­torps­sko­lan. Den vin­nan­de lek­plat­sen om­ring­as av upp­lys­ta cy­kel­vä­gar och till tor­net le­der en trap­pa som på­min­ner om den på Lus­ti­ga hu­set på Grö­na Lund.

– Det känns så kul, jag ha­de ald­rig gis­sat att det var vi som skul­le vin­na. Det fanns så många and­ra som var bra, sä­ger ele­ven Ida Erkén. SPÄNNANDE. Un­der da­gen gick ju­ryn runt och be­döm­de ele­ver­nas ar­be­te. Här vi­sar någ­ra ele­ver sin pre­sen­ta­tion på da­torn.

UPPFINNARE. Hen­rik Edh och Mar­kus Wic­ken­berg från El­la­gårds­sko­lan ska­pa­de en lek­plats – med hiss och en mas­sa­ge­stol till de vux­na – där al­la var väl­kom­na.

FOTO: MA­RIA SVENS­SON

SPÄNNANDE. Hei­di Bre­ve­mark och hen­nes kam­ra­ter har ska­pat en själv­gung­an­de gunga där många får plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.