Bygg­fir­ma miss­tänks för om­fat­tan­de fusk

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Lotten Engbom

Fö­re­ta­get Pri­me Living har haft far­li­ga byg­gen och lå­tit bli att be­ta­la un­der­le­ve­ran­tö­rer. Sam­ma fö­re­tag ska nu byg­ga en stu­dentskra­pa i Tä­by – om in­te kom­mu­nen by­ter ak­tör.

Det är tid­ning­en Bygg­nads­ar­be­ta­ren som av­slö­jat att fö­re­ta­get Pri­me Living bland an­nat har an­li­tat hu­vu­dent­re­pre­nö­rer med kri­mi­nel­la kopp­ling­ar. Dess­utom har fö­re­ta­get in­te be­ta­lat un­de­rent­re­pre­nö­rer för ut­för­da jobb, det har fun­nits fa­ra på byg­gen och lä­gen­he­ter har kva­li­tets­pro­blem.

Upp­gif­ter­na oro­ar Jo­han Al­ger­non ( M), stads­bygg­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de, och det kan bli ak­tu­ellt att by­ta ak­tör.

– I Tä­by ska vi ba­ra ha se­ri­ö­sa ak­tö­rer och det ska va­ra ord­ning och re­da. Det är klart att det är oac­cep­ta­belt om det finns ak­tö­rer som in­te föl­jer la­gar och reg­ler, dem ska vi in­te ha i Tä­by, sä­ger Al­ger­non till Tä­by Ny­he­ter.

– Är det så att vi be­hö­ver an­vän­da rätts­li­ga åt­gär­der är det nå­got vi kom­mer att över­vä­ga.

Rätts­li­ga åt­gär­der

Pri­me Living ska byg­ga stu­dent­bo­stä­der i en hög­re bygg­nad nä­ra sta­tio­nen io Roslags Näs­by. Men även om kom­mu­nen by­ter ak­tör blir det fort­fa­ran­de sam­ma typ av bostäder.

Al­ger­non me­nar att kom­mu­nen upp­levt sto­ra bris­ter i di­a­lo­gen med Pri­me Living.

– Re­dan in­nan det här kom ut har vi tryckt på. Vi vill få svar på de frå­gor vi har och se till att pro­jek­tet lö­per på, sä­ger han.

Mag­nus Dahl­berg, vd för Pri­me Living In­du­stri­es, sä­ger till Bygg­nads­ar­be­ta­ren att de fal­le­rat i kon­trol­len av ent­re­pre­nö­rer­na. De ska dock ha för­bätt­ra­de ru­ti­ner på plats när de skri­ver kon­trakt.

OROADE. Jo­han Al­ger­non (M) upp­ger att kom­mu­nen oro­as av upp­gif­ter­na om fusk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.