SL tvångs­hyr tomt – för någ­ra hund­ra

På and­ra si­dan gran­häc­ken från Imad Ab­bawis träd­gård lig­ger Roslags­ba­nans spår. När det nu ska bli dub­bel­spår på sträc­kan mel­lan Krags­talund och Tä­by Kyrk­by kom­mer han att på­ver­kas mer än många and­ra – SL har näm­li­gen be­stämt sig för hy­ra in sig på hans t

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Lotten Engbom Ma­ria Svens­son

Roslags­ba­nans spår ska byg­gas ut och nu har SL be­stämt sig för att hy­ra in sig på Imad Ab­bawis tomt – för 360 kro­nor i må­na­den i näs­tan två år. Ode­mo­kra­tiskt, an­ser Imad Ab­bawi.

Tving­as ge upp bäs­ta de­len av vil­la­tom­ten för 360 kro­nor i må­na­den

För 21 år se­dan bygg­de Imad Ab­bawi och hans fru No­ra Ab­bawi ett hus i Tä­by Kyrk­by. Att Roslags­ba­nan går pre­cis in­till tom­ten såg de då in­te som nå­got stör­re pro­blem.

Men en­ligt mät­ning­ar som gjor­de i bör­jan av 2000-ta­let så bör­ja­de tå­get lå­ta mer, och Imad Ab­bawi skrev då till SL för att få till nå­gon åt­gärd. Han vi­sar upp ett mejl från SL, från 2012, där de lo­var att åter­kom­ma med för­slag om åt­gärd. Se­dan dess – helt tyst.

När ut­bygg­na­den till två spår nu ska ske fick Imad Ab­bawi först in­for­ma­tion om att en bit av de­ras tomt skul­le tas i bruk.

– Jag fick ba­ra ett brev om att de skul­le ta mark av mig, sä­ger han. Vill ha sam­ma er­sätt­ning Men ef­ter över­kla­gan be­hö­ver de in­te läm­na ifrån sig mark. Dä­re­mot mås­te de lå­na ut en bit, på un­ge­fär 35 kva- drat­me­ter, un­der ti­den som SL ar­be­tar med det­ta.

– Vi ska få 360 kro­nor i må­na­den. Först sa de att det skul­le ta 30 må­na­der, ef­ter på­tryck­ning­ar från oss sä­ger de 22, sä­ger han.

– Det kom­mer på­ver­ka min fri­tid. Dess­utom kan vi glöm­ma att vi skul­le kun­na säl­ja hu­set un­der den ti­den.

En av de sa­ker Imad re­a­ge­rar starkt på är den er­sätt­ning han ska få.

– Vi vill hjäl­pa till, men tar du en bit mark av mig ska du er­sät­ta mig med mark­nads­pris, sä­ger han. ”Ge tillbaka mitt träd” Han vi­sar upp träd­gårds­od­ling­ar­na och det gam­la äp­pel­trä­det. Allt det kom­mer tas ner el­ler i al­la fall för­svin­na när SL ska an­vän­da mar­ken.

– Det här trä­det har stått här i 20 år, vi har själ­va plan­te­rat det. Inga peng­ar kan er­sät­ta det, sä­ger han.

– Det gör ont. Men vad ska

Det kom­mer på­ver­ka min fri­tid. Dess­utom kan vi glöm­ma att vi skul­le kun­na säl­ja hu­set un­der den ti­den.

man sä­ga ”ge tillbaka mitt träd”?. Rätt­vi­sa och de­mo­kra­ti finns in­te i det här fal­let. Har in­for­me­rat de bo­en­de Men SL an­ser att de vid fle­ra till­fäl­len va­rit i kon­takt med de bo­en­de och för­kla­rat vad som kom­mer att hän­da.

– Vi för­sö­ker att mi­ni­me­ra ska­dor­na, men vi mås­te byg­ga om järn­vä­gen och det kom­mer att bli en för­bätt­ring för många, sä­ger Christi­an Hoff­mann, press­kon­takt på SL och tra­fik­ver­ket.

Han me­nar att det nu på­går för­hand­ling­ar om er­sätt­ning, men me­nar att den som de bo­en­de ska få är rim­lig då ex­ter­na vär­de­ra­re har ta­git be­slu­tet.

– Jag kan för­stå de bo­en­de men vi kom­mer att åter­stäl­la mar­ken som vi hyr. Men de kom­mer även få en er­sätt­ning så att de kan åter­stäl­la mark, sä­ger Christi­an Hoff­mann.

Imad Ab­bawi har en hel pärm fylld med pap­per om dub­bel­spårs­ut­bygg­na­den, un­der lång tid har käm­pat för att de in­te ska rö­ra hans träd­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.