Klart: Erik An­ders­son tar över som ord­fö­ran­de

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Ma­ria Svens­son Lotten Engbom nor­rort@di­rekt­press.se

Nu är det klart att det blir ett Al­li­ans­sty­re i Tä­by den kom­man­de man­dat­pe­ri­o­den, med någ­ra nya namn i trup­pen. Erik An­ders­son (M) tar pre­cis som vän­tat över som kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

Ef­ter för­hand­ling­ar är det nu klart att al­li­an­sen för tred­je man­dat­pe­ri­o­den i rad kom­mer att sty­ra kom­mu­nen.

Ef­ter att ord­fö­ran­de Leif Gri­pe­stam (M) nu av­går som grupple­da­re, blir det Erik An­ders­son (M) som tar över. An­ders­son blir även kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

– Det känns väl­digt bra. Jag ser verk­li­gen fram­e­mot att få ar­be­ta med att gö­ra Tä­by till en än­nu bätt­re kom­mun att le­va, bo och ar­be­ta i till­sam­mans med kol­le­gor­na i al­li­an­sen. Vi trivs bra ihop, i grun- den har vi nog en ge­men­sam syn på hur Tä­by ska ut­veck­las, sä­ger Erik An­ders­son. Frå­gor att fo­ku­se­ra på

Tä­by­al­li­an­sen vill för­bätt­ra kva­li­tén på sko­lan och äldre­omsor­gen i kom­mu­nen. Dess­utom finns tra­fik­frå­gor med fram­kom­lig­het i fo­kus.

Det har pra­tats myc­ket om att Tä­by byggt bo­stä­der i en takt där in­fra­struk­tu­ren in­te hun­nit med – vad sä­ger du om det? – För att kun­na sva­ra på det mås­te man egent­li­gen ta fram fak­ta ge­nom tra­fi­ka­na­ly­ser, men pro­ble­met för T ä råd. bys del har nog va­rit Dan­de­ryds kom­mun som stängt igen Ene­by­bergs­vä­gen för ge­nom­farts­tra­fik. Det har ska­pat mas­sa kö­er, sä­ger Erik An­ders­son och fort­sät­ter:

– Men man kan se över röd­ljus för att få till ett bätt­re

Tä­by­bor ska kun­na växa upp och bli pre­cis det de vill, och då är det vik­ti­gas­te av allt en bra ut­bild­ning.

flö­de till ex­em­pel. Vis­ser­li­gen har byg­gan­det på­ver­kat an­ta­let for­don, men går man tillbaka i ti­den ha­de in­te al­la fa­mil­jer det på­ver­kar två bi­lar, ock­så. ut­an en och Erik An­ders­son på­pe­ka­ratt de att de vill för­bätt­ra di­a­lo­gen och kon­tak­ten till kom­mu­nen. – Det har va­rit en del kri­tik mot kon­takt­cen­ter, och det kom­mer vi gi­vet­vis se över, sä­ger han. Vil­ken är din vik­ti­gas­te frå­ga?

– Att Tä­by­bor ska kun­na växa upp och bli pre­cis det de vill, och då är det vik­ti­gas­te av allt en bra ut­bild­ning, sä­ger Erik An­ders­son. Ny grupple­da­re i KD

Grupple­da­re och kom­mu­nal­rå­det Hans Ahl­gren och kom­mu­nal­rå­det Ca­mil­la Ifvars­son kom­mer att fort­sät­ta re­pre­sen­te­ra Li­be­ra­ler­na. Li­be­ra­len Sa­ga Bo­wal­li­us blir ny vice ord­fö­ran­de i kom­mun­full­mäk­ti­ge. Cen­ter­par­ti­ets An­ni­ca Nord­gren blir kvar som grupple­da­re och kom­mu­nal-rad. amil­la Bro­din läm­nar dock över rol­len som grupple­da­re och kom­mu­nal­råd till To­bi­as Karl­ström ef­ter att hon fått en plats i riks­da­gen.

LED­NING. An­ni­ca Nord­gren (C), Erik An­ders­son (M), Hans Ahl­gren (L) och To­bi­as Karl­ström (KD) bil­dar Tä­by­al­li­an­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.