SKOLBARN

Näs­ta år gäl­ler skol­val i al­la Sve­ri­ges kom­mu­ner. I Tä­by bör­jar för­äld­rar ti­digt fun­de­ra på var de­ras barn ska gå i sko­lan. Väl­digt ti­digt.

Täby Nyheter - - News - Ma­ria Svens­son

På öpp­na för­sko­lan i Grib­bylund står ett barn och stry­ker en duk på ett li­tet stryk­bord och en mam­ma am­mar sitt barn i sof­fan. De fles­ta bar­nen är un­der tre år, men re­dan nu finns en dis­kus­sio­nen bland för­äld­rar­na – vil­ken sko­la ska man väl­ja?

– Jag har fun­de­rat på Ene­by­berg el­ler Grib­bylund, mest för att jag vill att mi­na barn ska få föl­ja med si­na kom­pi­sar, sä­ger Jes­si­ka Ar­dai som be­sö­ker öpp­na för­sko­la nå­gon el­ler någ­ra da­gar i vec­kan.

Kom­mu­nen har i da­gar­na bör­jat in­for­me­ra om det stun­dan­de skol­va­let som ska gö­ras i bör­jan av näs­ta år, då för­äld­rar får väl­ja tre sko­lor där de vill att de­ras barn ska bör­ja för­sko­le­klass.

Jes­si­ka Ar­dai är även öp­pen till att stäl­la sitt barn i kö till frisko­lor. För att val­möj­lig­he­ter­na ska bli stör­re.

– Står man i fler kö­er så ökar möj­lig­he­ter­na till att kom­ma in. Jag ar­be­tar själv i för­sko­lan så vet att det är vik­tigt att stå i kö­er i god tid, sä­ger hon.

Svårt att kom­ma in

Oron över att få en bra för­sko­le­klass är dock in­te så stor. Men re­dan när hen­nes barn var un­der ett år ställ­de hon dem i kö till Eng­els­ka sko­lan.

– Jag vet hur svårt det är att kom­ma in och det var där­för jag val­de att gö­ra det. Sen har jag hört väl­digt bra om sko­lan, men man vet ju in­te hur ti­der­na för­änd­ras, sä­ger hon.

Även Jen­nie Ha­ge­lin har ställt sitt barn i kö till Eng­els­ka sko­lan in­nan dot­terns tvåårs­dag. Hon tror att fler för­äld­rar gör det och be­rät­tar att dis­kus­sio­nen om att stäl­la sig i kö kom upp re­dan i mam­magrup­per­na.

– Man vill ju ha störst chans att kom­ma in på den sko­la som man valt. Det är in­te för att hon mås­te gå på just den sko­lan, ut­an för att val­möj­lig­he­ten ska fin­nas, sä­ger hon.

Hon ser emel­ler­tid nack­de­lar med att stäl­la sitt barn i kö så ti­digt:

– De är orätt­vist för de barn som har för­äld­rar som vet om tryc­ket el­ler väl­jer i tid. Sen finns det myc­ket som kan för­änd­ras, de kan by­ta rek­tor el­ler för­säm­ras.

Hop­pas på kom­mu­nen

Men al­la för­äld­rar på öpp­na för­sko­lan är in­te po­si­ti­va till att stäl­la sitt barn i kö till frisko­lor i ti­dig ål­der, ut­an läg­ger sin tro till kom­mu­nen.

– Jag kän­ner ing­en oro över att vå­ra barn in­te ska få den sko­la de vill- och då tän­ker jag kom­mu­nal sko­la. Jag har in­te hört att skill­na­den ska va­ra så stor och jag har ett för­tro­en­de för vå­ra kom­mu­na­la sko­lor, sä­ger mam­man Sandra Roh­lin och tilläg­ger.

– Ha­de jag bott i en an­nan kom­mun så ha­de jag kanske va­rit oro­ad, sä­ger hon.

Rek­tor Ms Gi­na Erics­son på In­ter­na­tio­nel­la Eng­els­ka Sko­lan Tä­by är väl med­ve­ten om kö­er­na och sä­ger att det här året in­te kom­mer att va­ra an­norlun­da.

– Vår sko­la är all­tid full och vi vet att det är hård kon-

Vår sko­la är all­tid full och vi vet att det är hård kon­kur­rens om plat­ser­na. Det en­da vi kan gö­ra för att få fler fa­mil­jer att få en plats är att öpp­na fler sko­lor och er­bju­da fler skol­plat­ser.

kur­rens om plat­ser­na. Det en­da vi kan gö­ra för att få fler fa­mil­jer att få en plats är att öpp­na fler sko­lor och er­bju­da fler skol­plat­ser. De se­nas­te fem åren har IES öpp­nat 13 nya sko­lor, åt­ta av dem lig­ger i Stor­stock­holms­om­rå­det.

Hon be­rät­tar även att de för­ra året änd­ra­de reg­ler­na för när bar­nen fick stäl­las i kö. För att gö­ra kö­sy­ste­met mer rätt­vist. Man får en­ligt det nya sy­ste­met in­te stäl­la sin barn i kö de året som de föds.

– Vi gör det­ta för att sä­ker­stäl­la att kön fort­sät­ter att va­ra rätt­vis. Men i al­la kö­sy­stem är det en bra ide att säk­ra din plats ti­digt, så mitt råd till för­äld­rar är att in­te vän­ta för länge, sä­ger hon.

FO­TO: MA­RIA SVENS­SON

FÖR­BE­REDD. Jessica Ar­dai har satt si­na barn i kö re­dan i ti­dig ål­der till Eng­els­ka sko­lan i Tä­by.

MÖ­TES­PLATS. På Öpp­na för­sko­lan i Grib­bylund dis­ku­te­ras det hur man ska gö­ra i skol­va­let och tan­kar­na går isär.

FO­TO: MA­RIA SVENS­SON

ING­EN ORO. Mam­mor­na Le­na Jo­hans­son, Sandra Roh­lin och Ul­la- Ma­rie Pet­ter­son li­tar på att kom­mu­nens sko­lor är li­ka bra som frisko­lor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.