Nytt hopp

för skid­bac­ke i Ull­na

Täby Nyheter - - News - Ma­ria Svens­son

Tan­ken är ski­dor på vin­tern, bå­de ut­för och på längd. På som­ma­ren hop­pas man på mountain­bi­ke

Histo­ri­en om Ull­na­bac­ken har på­gått länge nu och skid­bac­kens va­ra el­ler ic­ke va­ra har dis­ku­te­rats. 2016 skrev lo­kal­tid­ning­en Tä­by Ny­he­ter att bac­ken åter­i­gen skul­le bli till skid­bac­ke och po­li­ti­ker­na var då eni­ga om att byg­ga ett vin­ter­pa­ra­dis.

– Det finns en tyd­lig bild som Al­li­an­sen dri­ver, att vi ska få till en re­kre­a­tions­an­lägg­ning för al­la års­ti­der. Tan­ken är ski­dor på vin­tern, bå­de ut­för och på längd. På som­ma­ren hop­pas man på mountain­bi­ke och så små­ning­om vat­ten­s­por­ter i Ull- na­sjön, sa Hans Ahl­gren (L), kom­mu­nal­råd, då.

Öpp­ning­en av en bac­ke skul­le ske re­dan vin­tern 2017 – men al­la pus­sel­bi­tar föll in­te på plats och en bac­ke fick vän­ta.

Bland an­nat hand­la­de för­se­ning­en om att få till en av­slut­nings­plan, lö­sa av­tals­frå­gor med nu­va­ran­de tip­pak­tö­ren ABT och att hit­ta en ak­tör som skul­le dri­va an­lägg­ning­en.

Strand och bac­ke

Men nu har det ta­gits än­nu ett be­slut i frå­gan - en pro­cess ska star­tas och då är pla­nen att en mind­re skid­bac­ke ska byg­gas.

– Vi ska an­läg­ga en bad­plats vid sjön och även ska­pa en mind­re skid­bac­ke på en del av om­rå­det, sä­ger Jo­han Al­ger­non (M) stads­ygg­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de.

Men kom­mu­nen vän­tar fort­fa­ran­de på en av­slut­nings­plan från läns­sty­rel­sen in­nan be­slu­tet tas om att star­ta för­änd­ring­en av he­la om­rå­det.

– Vi har un­der väl­digt många år vän­tat på en av­slut­nings­plan för själ­va tip­pen. Vi har en på­gåen­de de­talj­plan men den kan vi in­te kom­ma vi­da­re med om vi in­te har en av­slut­nings­plan, sä­ger Jo­han Al­ger­non (M).

– Vi kan in­te läng­re vän­ta på det be­slu­tet och där­för vill star­ta igång det här pa­ral­lel­la pro­jek­tet.

Sö­ker ak­tör

Po­li­ti­ker­na för­säk­rar dock att de job­bar vi­da­re för en hel­hets­lös­ning för om­rå­det.

– Vi fort­sät­ter även ar­be­ta med att fin­na en lång­sik­tig och per­ma­nent lös­ning för en året runt-re­kre­a­tion för Ull­na, skri­ver Hans Ahl­gren (L). Vet ni vem som kom­mer att dri­va an­lägg­ning­en?

– Det är en en del som vi nu ska ar­be­ta vi­da­re. Vi vill hit­ta en ak­tör som vill dri­va och ar­be­ta vi­da­re med det här över tid, sä­ger Al­ger­non (M).

När kom­mer man kun­na åka ski­dor i bac­ken?

– Vår am­bi­tion är att få igång ski­dåk­ning så snart som möj­ligt men det är en del be­slut som lig­ger ut­an­för kom­mu­nen, som läns­sty­rel­sen ska be­slu­ta om. Jag kan in­te lo­va nå­got för­u­tom att vi ska ar­be­ta skynd­samt.

ARKIVFOTO: ROLF AN­DERS­SON

SE UPP I BAC­KEN!Ja, än­ti­gen har be­slu­tat kom­mit- ett steg när­ma­re en skid­bac­ke i Ull­na­bac­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.