Vänd­ning­en: Po­lishu­set ska flyt­tas till Hä­ger­näs

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Lot­ten Eng­bom lot­ten.eng­[email protected]­rekt­press.se

En flytt av po­lis­sta­tio­nen i Tä­by är nu åter­i­gen på gång. Det är en tomt i Hä­ger­näs, som var ak­tu­ell för någ­ra år se­dan, som nu åter­i­gen ska bli po­li­sens nya hem. För fle­ra år se­dan var det ak­tu­ellt för po­li­sen i Tä­by att flyt­ta från den nu­va­ran­de plat­sen vid Tä­by cent­rum. Då skul­le ett nytt po­lishus byg­gas i Hä­ger­näs, mitte­mot McDo­nalds där det förr låg en ishoc­key­rink.

– De gick in i en om­or­ga­ni­sa­tion, och det las på is, sä­ger Johan Al­ger­non (M), stads­bygg­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de.

Nu har det dock en tid pra­tats om att det åter­i­gen är ak­tu­ellt med ett nytt po­lishus, och när vi ring­er upp An­na Ohlsson, chef i po­lis­om­rå­de Tä­by (där även Val­len­tu­na, Dan­de­ryd, Vax­holm och Ös­terå­ker in­går) vi­sar det sig stäm­ma.

– Jo, men det finns pla­ner på det. Det är sam­ma tomt som är ak­tu­a­li­se­rad igen, sä­ger hon.

Just Hä­ger­näs är en bra plats för po­li­sen in­för kom­man­de ut­ryck­ning­ar.

– Det lig­ger bätt­re till

Det är sam­ma tomt som är ak­tu­a­li­se­rad igen.

rent ut­ryck­nings­mäs­sigt. Då kom­mer vi gans­ka snabbt ut på vår livs­nerv, E18, som går ge­nom he­la vårt lo­kal­om­rå­de, sä­ger An­na Ohlsson. Ing­en ar­rest läng­re Att po­li­sen vill byg­ga nytt och flyt­ta från de nu­va­ran­de lo­ka­ler­na på Bib­li­o­teks­gång­en hand­lar ock­så om att de nu har and­ra be­hov än vad de ti­di­ga­re haft.

– Vi har till ex­em­pel en ar­restav­del­ning här som in­te an­vänds. De åker till ar­res­ten i Sol­na nu­för­ti­den, sä­ger An­na Ohlsson och fort­sät­ter:

– Vi har en ny or­ga­ni­sa­tion med and­ra verk­sam­hets­be­hov helt en­kelt. Jag hop­pas att vi fram­för allt ska få mer an­pas­sa­de lo­ka­ler. När kan det här bli av?

– Det finns en pro­jekt­le­da­re som le­der det här ar­be­tet. Jag har in­te en tidsax­el men det är in­om de när­mas­te fem åren, sä­ger An­na Ohlsson. Kom­mer al­la verk­sam­he­ter flyt­ta med? – Tan­ken är att allt ska flyt­ta dit. Se­dan är det så att det på­går ar­be­te med att se över al­la verk­sam­he­ter, och ef­fek­ti­vi­se­ra. Men det ska fin­nas den ser­vice man får här i dag, sä­ger An­na Ohlsson. Bo­en­de po­si­ti­va till flytt Fle­ra Tä­by­bor stäl­ler sig po­si­ti­va till ett nytt po­lishus i Hä­ger­näs. So­fia Knape, som bor i om­rå­det, sä­ger att en po­lis­sta­tion nä­ra hen­ne skul­le ska­pa trygg­het.

– Idag vå­gar jag in­te gå i sko­gen. Men jag tror att det är bra att det nu ska lig­ga här i när­he­ten, sä­ger hon.

Men al­la hål­ler in­te med om att det är den bäs­ta plat­sen.

– Cent­rum där det lig­ger nu är nä­ra till al­la. Jag tror att de kanske be­hövs mer där än de be­hövs här. Men om de kom­mer ut snab­ba­re är ju det bra, sä­ger Ya­si Bou­ra­ni. Men Da­ni­el Sebring tror att lä­get i Hä­ger­näs är bätt­re.

– Sta­tio­nen lig­ger gans­ka kons­tigt idag med ut­ryck­ning mot tor­get, li­te in­klämt. Men sam­ti­digt har lä­get det va­rit smi­digt när man vill få nytt pass, sä­ger han.

PO­SI­TIVT IN­STÄLLD. Hä­ger­näs­bon Da­ni­el Sebring stäl­ler sig po­si­tiv till att po­lis­sta­tio­nen kan kom­ma lig­ga vid Hä­ger­näs.

CENTRALT ÄR BRA. Ya­si Bou­ra­ni tror att po­lis­sta­tio­nen har ett bätt­re lä­ge om den lig­ger i cent­rum, men är in­te helt emot en flytt.

OSÄ­KER. So­fia Knape kän­ner sig osä­ker i om­rå­det idag och tror att po­lis­sta­tion kan gö­ra skill­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.