Äls­kad få­töljkupp vid buss­håll­plats

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Lot­ten Eng­bom lot­ten.eng­[email protected]­rekt­press.se

En fåtölj, som bå­de gick att snur­ra och gunga, fick i bör­jan av vec­kan nytt liv på en buss­håll­plats i Tä­by. I mån­dags mor­se fick re­se­nä­rer vid Hä­ger­näs­vä­gens buss­håll­plats en över­rask­ning – i bus­sku­ren ha­de nå­gon ställt dit en fåtölj.

Sto­len, som var blå, ha­de en­ligt fle­ra en del ut­märk­ta egen­ska­per. För­u­tom att den var be­tyd­ligt mju­ka­re än den trä­bänk som finns i ku­ren, gick den ock­så att gunga och snur­ra på.

Och få­töl­jen stod in­te i fred. Tvärtom var det fler­ta­let re­se­nä­rer som pas­sa­de på och slog sig ner för att vän­ta på bus­sen i den.

”Jag satt här i för­mid­dags och vän­ta­de på 617. Väl­digt be­kväm fåtölj!”, skrev Ro­salind Eriks­son när vi la ut en bild på få­töl­jen.

Hon be­rät­tar att hon blev li­te för­vå­nad när hon kom till buss­håll­plat­sen och fick syn på få­töl­jen.

– Men den var jät­teskön och man kun­de snur­ra den och den ha­de även fjäd­ring. Jag nä­ra att näs­tan som­na av att sit­ta i den, sä­ger hon.

En per­son tyck­te att de som vil­le ha kvar få­töl­jen skul­le kedja fast den. Men det hän­de ald­rig och på ons­dags­mor­go­nen var den bor­ta.

Alek­san­der Kra­jis­nik, press­an­sva­rig, på SL för­tyd­li­gar att man in­te får stäl­la ut eg­na möb­ler på buss­håll­plat­ser.

– Nej, det får man in­te. Det är dels ur sä­ker­hets­syf­te, men fram­för allt är det fram­kom­lig­hets­syf­te för vå­ra funk­tions­ned­sat­ta, och även barn­vag­nar. Det finns en tan­ke bakom samt­li­ga buss­håll­plat­ser.

POPPIS. Många pas­sa­de på och provsit­ta få­töl­jen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.