Tä­by årets cy­kel­vin­na­re

Täby Nyheter - - Hej Täby -

Tä­by fick i ok­to­ber ut­mär­kel­sen Årets cy­kel­pre­sta­tion 2017. Pri­set de­las ut av re­gi­o­na­la cy­kel­kans­li­et som är ett sam­ar­be­te mel­lan Stock­holms läns

– Jag är otro­ligt stolt och glad över att Tä­by kom­mun fått pri­set. I Tä­by har vi lagt ner myc­ket ar­be­te på cy­kel­frå­gan ti­digt i al­la pro­ces­ser in­om sam­hälls­pla­ne­ring, från pla­ne­ring till drift. Vi har ock­så en cy­kel­plan med stra­te­gi­er och in­rikt­ning för att ska­pa ett at­trak­tivt och sä­kert gång- och cy­kel­väg­nät i Tä­by, sä­ger Johan Al­ger­non (M) stads­bygg­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de. ■ ta­by.se/cy­kel­plan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.