Tä­by­sko­lor ut­sat­ta för ska­de­gö­rel­se om kväl­lar­na

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Maria Svens­son

Fle­ra sko­lor i Tä­by har un­der den se­nas­te ti­den märk av en ök­ning av ska­de­gö­rel­se på skol­går­dar­na. En­ligt po­li­sen får de in fle­ra an­mäl­ning­ar om ung­do­mar som skrä­par ner, klott­rar och för­stör. En av de sko­lor som drab­bats är Mid­gårds­sko­lan i Tä­by Kyrk­by. Rek­torn An­na Rön­nquist be­rät­tar att hon ser all­var­ligt på pro­ble­met.

– Ele­ver­na som går på sko­lan tyc­ker så klart att det är rik­tigt trå­kigt, och vi tyc­ker så klart in­te att det är bra, sä­ger hon. Fle­ra in­ci­den­ter Ef­ter fle­ra in­ci­den­ter av ska­de­gö­rel­se i form av för­stör­da bän­kar, för­svun­na lek­sa­ker och ned­skräp­ning vill hon att sko­lan till­sam­mans med kom­mu­nen ska hit­ta en lös­ning på pro­ble­met.

– Vi kan in­te för­bju­da nå­gon att va­ra där, men det är trå­kigt att se att vis­sa för­stör, det på­ver­kar många. Vi po­li­san­mä­ler allt som ska an­mä­las och vi in­for­me­rar för­äld­rar om att de ska va­ra ex­tra upp­märk­sam­ma och ta en vän­da för­bi skol­går­dar­na om de än­då är ute med hun­den, sä­ger An­na Rön­nquist.

Kom­mun­po­lis Jan Ber­lin är väl med­ve­ten om pro­ble­met och sä­ger att Mid­gårds­sko­lan in­te är en­sam om att ha pro­blem med van­da­li­se­ring och ned­skräp­ning.

– Sko­lor­na blir oft a ett häng för ele­ver på kväl­lar och hel­ger och det är gans­ka na­tur­ligt att de är där. Vi har även sam­ma pro­blem på and­ra sko­lor, som Byäng­sko­lan och Ekor­rens för­sko­la.

Han me­nar att po­li­sen in­te har re­sur­ser till att be­va­ka sko­lor­na var­je dag. Men att väk­tar­na nu fått det på sitt bord.

– Kom­mu­nen och sko­lor­na mås­te ta an­svar och för­sö­ka byg­ga bort pro­ble­met ge­nom att sät­ta be­lys­ning och ta bort vis­sa bän­kar så att det in­te blir dolt. Men det är in­te för­bju­det att va­ra där och de fles­ta ung­do­mar­na är ord­ning­sam­ma, sä­ger Jan Ber­lin. Kart­läg­ger pro­ble­men Var­je vec­ka träf­fas kom­mu­nen till­sam­mans med po­li­sen, ung fri­tid, fält­sek­re­te­ra­re och trygg­hets­sam­ord­na­re för att kart­läg­ga vil­ka pro­blem som finns och hit­ta åt­gär­der. Men Alex­an­der Nils­son, trygg­hets- och sä­ker­hets- sam­ord­na­re på kom­mu­nen, me­nar att pro­ble­met är svårt att lö­sa ef­tersom de in­te vet vil­ka ung­do­mar­na är.

– Vi vet att det är nå­got äld­re ung­do­mar men när vi in­te vet vil­ka de är blir det svårt att gö­ra spe­ci­fi­ka åt­gär­der, så som att pra­ta med de­ras för­äld­rar och sko­lan, sä­ger han.

Men hur ska ni ar­be­ta med pro­ble­met nu in­nan ni vet vil­ka det är?

– Det hand­lar om att ung­do­mar­na ska ha en me­nings­full fri­tid och i Tä­by finns ett rikt för­e­nings­liv som ska­par so­ci­a­la mö­tes­plat­ser för ett stort an­tal ung­do­mar. Vid be­hov kan vi även stär­ka be­vak­ning­en ge­nom ökad synlig­het av kom­mu­nens väktar­bil. Om man in­te kom­mer till rät­ta med pro­ble­men ge­nom väk­ta­re, så kan vi bry­ta ano­ny­mi­te­ten i mil­jö­er ge­nom att ta ner bus­kar och ljus­sät­ta.

Frå­gan om en ung­doms­gård i Tä­by Kyrk­by, är det nå­got ni dis­ku­te­rar?

– Kom­mu­nen ser stän­digt över be­ho­vet av nya mö­tes­plat­ser, och det förs dis­kus­sio­ner kring det­ta även för Tä­by kyrk­by, sä­ger Alex­an­der Nils­son.

En­ligt per­so­nal och po­lis är det myc­ket häng kring sko­lan på kvälls­tid. STÖ­KIGT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.