Hej då äls­ka­de Tä­by – vi ses snart igen

Täby Nyheter - - Hej -

A llt ro­ligt har ett slut sägs det, och nu är jag här, och det är dags att läm­na över sta­fett­pin­nen. I al­la fall för en li­ten tid fram­ö­ver. För snart tre år se­dan bör­ja­de jag ar­be­ta på Tä­by Ny­he­ter. Ti­den går fort när man har ro­ligt – och det här har va­rit någ­ra av de ro­li­gas­te åren i mitt liv.

Jag vill verk­li­gen tac­ka al­la Tä­by­bor som kom­mit med tips, kom­men­te­rat, de­bat­te­rat, skic­kat bil­der och all­tid va­rit på tår­na. Ni är un­der­ba­ra!

Vå­ra tid­ning­ar finns över he­la stan, men jag kan fort­fa­ran­de in­te kom­ma på ett en­da om­rå­de som är mer in­tres­sant att job­ba i än i Tä­by. För här hän­der det all­tid nå­got. Ibland kan jag till och med stan­na upp och tän­ka ”får man verk­li­gen ha så här ro­ligt på job­bet?”.

Nu går jag på tjänst­le­dig­het i någ­ra må­na­der. Då hop­pas jag såklart att ni fort­sät­ter att va­ra li­ka fli­ti­ga och ak­ti­va i att kon­tak­ta mi­na kol­le­gor – Maria Svens­son som är re­por­ter och Eme­lie Hen­rics­son som går in som ny­hets­chef när jag är bor­ta.

Till sist vill jag tac­ka mi­na kol­le­gor på kon­to­ret i Tä­by – ni är bäst! Det har in­te gått en dag ut­an att jag skrat­tat på job­bet.

LOTTEN ENGBOM Ny­hets­chef Pra­ta med mig! lotten.engbom @di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.