BU­TI­KER STÄNG­ER NÄR ARNINGE CENT­RUM SKA STORRENOVERAS

En del av Arninge cent­rum står in­för en stor re­no­ve­ring. Fle­ra bu­ti­ker kom­mer att stänga ner i sam­band med om­bygg­na­tio­nen – som bland an­nat in­ne­bär slu­tet på den blåa fa­sad­fär­gen. STOR RE­NO­VE­RING. ”Ska bli en stads­kär­na”

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Lot­ten Eng­bom El­la Sö­der­berg

Be­sö­ka­ren Mar­ga­re­ta Stridh tyc­ker in­te om att cent­ru­met ska byg­gas ut. Här får hon hjälp av bu­tiks­bi­trä­det Isa­bel­le Brau­ner med att väl­ja gar­di­ner.

Det hän­der myc­ket i Arninge just nu. I för­ra vec­kan skrev vi om att bygg­na­den som Coop lig­ger i kom­mer att byg­gas ut.

Fle­ra bu­ti­ker i Arninge cent­rum har nu flag­gat för att de ska stänga. An­led­ning­en är att en re­no­ve­ring av hu­sen, som bland an­nat Ju­la och Ica lig­ger i, ska ske.

Fö­re­ta­get Ge­nes­ta, som för­ra året köp­te de två lo­ka­ler­na i Arninge cent­rum, är dock väl­digt för­teg­na om pla­ner­na.

– Det kom­mer att ske för­änd­ring­ar i den bygg­na­den. Jag kan in­te gå in på någ­ra de­tal­jer ty­värr, sä­ger Eli­as Sö­der­ström på Ge­nes­ta.

Är det ba­ra på in­si­dan el­ler ock­så på ut­si­dan det ska för­änd­ras?

– Fas­tig­he­ten kom­mer in­te fort­sät­ta va­ra blå, det kan jag sä­ga, sä­ger Eli­as Sö­der­ström.

Kom­mer den fas­tig­het där bland an­nat Ica lig­ger ock­så byg­gas om?

– Ja, det kom­mer bli bå­da fas­tig­he­ter­na, sä­ger Eli­as Sö­der­ström. När ska om­bygg­na­tio­nen ske?

– Det kom­mer ske fram­gent de kom­man­de åren.

Eli­as Sö­der­ström för­säk­rar att det även fram­ö­ver kom­mer att fin­nas bu­ti­ker i bygg­na­der­na. Vil­ka bu­ti­ker det blir kan han dock in­te kom­men­te­ra.

Isa­bel­le Brau­ner som ar­be- tar på Hem­tex i Arninge sä­ger dock att hem­in­red­nings­bu­ti­ken ska stänga ner helt.

– Det känns väl bå­de bra och då­ligt. Men lo­ka­len be­hö­ver li­te re­no­ve­ring, sä­ger hon.

Mar­ga­re­ta Stridh har pre­cis hand­lat en mor­gon­rock i bu­ti­ken. Hon be­sö­ker of­ta Arninge, och även Mör­by cent­rum, och tyc­ker in­te att Arninge be­hö­ver byg­gas ut.

– På sätt och vis är det synd, jag gil­lar af­fä­rer som är li­te mind­re, det blir mer per­son­ligt då. Men det är in­te förs­ta gången det byts ut här, det är tufft för al­la af­fä­rer, spe­ci­ellt de mind­re, sä­ger hon.

”Som i Barkar­by”

Den sista ja­nu­a­ri stäng­er Dress­man.

– De byg­ger ut fa­sa­den. Från vad jag hört ska det bli som i Barkar­by att al­la får sin egen en­tré, då tror jag in­te att Dress­man kom­mer till­ba­ka hit, sä­ger en per­son som ar­be­tar i bu­ti­ken.

Även Lin­dex kom­mer att stänga sin bu­tik i Arninge och en­ligt press­av­del­ning­en ver­kar det in­te va­ra ak­tu­ellt med en ny bu­tik i om­rå­det.

”Det stäm­mer att vi ska stänga vår bu­tik i Arninge. Den ska in­te flyt­tas ut­an kom­mer hål­las öp­pen i nu­va­ran­de gal­le­ria till i slu­tet av ja­nu­a­ri”, skri­ver de i ett mejl.

”Det ska bli ro­ligt”

Där­e­mot blir bå­de Le­kia och Sko­punk­ten kvar tills­vi­da­re. I lek­saks­bu­ti­ken ser bu­tiks­che­fen Mag­da­le­na Sahl­ström fram emot en re­no­ve­ring.

– Det ska bli ro­ligt. Det kom­mer li­te nya bu­ti­ker och det blir för­hopp­nings­vis bätt­re kund­till­ström­ning. Li­te nytt och fräscht be­hövs, sä­ger hon.

Elon kom­mer sam­ti­digt att flyt­ta ut från sin nu­va­ran­de lo­kal och in i en stör­re i and­ra än­den av hu­set de lig­ger i nu, när­ma­re Ica Kvan­tum.

– Det kom­mer bli bra, de hål­ler på att blå­sa ut den nya lo­ka­len just nu, sä­ger Ro­bert Holm­gren, säl­ja­re.

Bu­tiks­che­fen Mi­chael Ber­gquist hål­ler med.

– Det är väl­digt sto­ra pla­ner i Arninge, det ska bli mer som en stads­kär­na.

Från vad jag hört ska det bli som i Barkar­by att al­la får sin egen en­tré.

BLIR KVAR. Mag­da­le­na Sahl­ström be­rät­tar att lek­saks­bu­ti­ken pla­ne­rar att bli kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.