Nor­rorts­bo trött på po­li­ti­ker­tjafs

Väd­jar till po­li­ti­ker­na att fo­ku­se­ra på en lös­ning för Ene­by­bergs­vä­gen

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Li­sa Halldén li­sa.hall­[email protected]­rekt­press.se

Gräv ned strids­yx­an och lös pro­ble­met med Ene­by­bergs­vä­gens ge­nom­farts­tra­fik.

Det sä­ger en Dan­de­rydsbo som trött­nat på tjaf­set över kommun­grän­ser­na.

Tra­fik­prop­pen Ene­by­bergs­vä­gen har väckt myc­ket käns­lor, bå­de i Tä­by och i Dan­de­ryd. ”En smit­väg” har Dan­de­ryd­po­li­ti­ker kal­lat den, nå­got som väck­te kri­tik hos po­li­ti­ker på and­ra si­dan kommun­grän­sen.

Dan­de­ryds­bon Ani­ta En­flo har trött­nat på den po­li­tis­ka de­bat­ten.

– Det här är en lång histo­ria som va­rit på ta­pe­ten åt­minsto­ne se­dan 70-ta­let. Po­li­ti­ker­na be­hö­ver pra­ta med varand­ra, slu­ta slåss och lö­sa pro­ble­met. De be­hö­ver va­ra de vux­na i rum­met, sä­ger hon.

Vad hon ef­ter­ly­ser är att ge­nom­farts­tra­fi­ken från Tä­by leds in på En­hags­vä­gen, stäl­let för att kö­ra på Ene­by­bergs­vä­gen.

– Det är ett vil­la­sam­häl­le som ge­nom­kor­sas av en väg som in­te pas­sar i ett vil­la­sam­häl­le. En­hags­vä­gen är mer av ett in­du­stri­om­rå­de. Det är där tra­fi­ken ska gå, sä­ger hon.

Be­hövs bätt­re kors­ning

För att se till att bi­lis­ter väl­jer En­hags­vä­gen kan det be­hö­vas en bätt­re kors­ning från Tä­by­vä­gen, tror hon. Och för att mins­ka bi­lar­na i sin hel­het ef­ter­ly­ser hon en tun­nel­ba­na som går till Roslags-Näs­by.

I Dan­de­ryd hål­ler po­li­ti­ker­na med om att Tä­by be­hö­ver fler kol­lek­tiv­tra­fik­lös­ning­ar.

– Det finns sta­tistik på att 8 000 Nor­rorts­bi­lar per dag kör ge­nom Ene­by­berg på var­da­gar. Det be­hövs en vet­tig kol­lek­tiv­tra­fik­lös­ning, sä­ger Bengt Syl­van (L), ord- fö­ran­de i tek­nis­ka nämn­den i Dan­de­ryds kom­mun.

Och en så­dan tra­fik­lös­ning mås­te va­ra tun­nel­ba­na och in­te ut­ö­kad Roslags­ba­na, me­nar han.

– Det kom­mer bli fler och läng­re tåg med hög­re has­tig­he­ter. Än så länge har man lo­vat att stan­na vid vå­ra sta­tio­ner, men en sta­tion i Djurs­holm fick vi käm­pa för att få ha kvar. Det kom­mer bli mer bul­ler och tra­fik. Men är in­te ni ock­så i be­hov av fler tåg i Dan­de­ryd?

– Jo det är vi, men jag ser att vi be­hö­ver bå­de och, men det är fel­ak­tigt att sat­sa på Roslags­ba­nan.

Tä­bys kom­mu­nal­råd Erik An­ders­son (M) hål­ler med om att mer och bätt­re kol­lek­tiv­tra­fik be­hövs.

– Men det är in­te vi som be­stäm­mer det. Vi tryc­ker på lands­ting­et, bland an­nat vill vi ha mer skyt­tel­tra­fik ner till Roslags-Näs­bys tåg­sta­tion. Det skul­le un­der­lät­ta myc­ket.

Dan­de­ryd har an­svar

Han me­nar ock­så att Dan­de­ryd har sin del av ka­kan att lö­sa: att byg­ga bort tra­fik­stock­ning­en på Ene­by­bergs­vä­gen.

– Röd­lju­sen är in­ställ­da på ett så­dant sätt att tra­fi­ken stop­pas upp. Och på en hu­vud­ga­ta är det dumt att stop­pa upp tra­fi­ken för då blir det ba­ra mer och mer kö­er. Som det är nu fast­nar bus­sar­na i tra­fi­ken och så kan vi in­te ha det, sä­ger han.

– Jag kan in­te läg­ga mig i hur det görs, men de mås­te se till att tra­fi­ken fly­ter på.

En­hags­vä­gen är ett kom­ple­ment till Ene­by­bergs­vä­gen och in­te en er­sätt­ning, me­nar han.

– Bå­da vägar­na be­hövs. Man kan in­te ute­slu­ta nå­gon väg ut­an vi mås­te av­las­ta tra­fi­ken på bå­da vägar­na, sä­ger Erik An­ders­son.

FOTO: LI­SA HALLDÉN

GENOMFART. Längst Ene­by­bergs­vä­gen är det tra­fik­ka­os på morg­nar och ef­ter­mid­da­gar. Det vo­re bätt­re om bi­lis­ter­na val­de En­hags­vä­gen istäl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.