Norsk tv sö­ker Tä­by-kvin­na

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Lot­ten Eng­bom

Norsk tv sö­ker efter en Ma­ria från Tä­by. Det en­da de vet – hon var på ski­dre­sa i al­per­na 1985, och var då Tä­by­bo.

Det var för någ­ra vec­kor se­dan som Tä­by Nyheter blev kon­tak­ta­de av nors­ka NRK. To­re Stro­moy, pro­gram­le­da­re på pro­gram­met ” To­re på spo­ret”, be­rät­ta­de då att de le­tar efter en per­son som är, el­ler i al­la fall har va­rit, Tä­by­bo.

– Nors­ke ”Egil” åk­te till St An­ton i Ös­ter­ri­ke på ski­dre­sa i feb­ru­a­ri 1985. Där träf­fa­de han en svensk tjej som kom från Tä­by i Sve­ri­ge, sä­ger To­re Strømøy.

Un­der re­san fann Egil, som egent­li­gen he­ter nå­got an­nat, och den svens­ka tje­jen varand­ra, och de be­stäm­de sig för att bli ett par.

– Ett tag efter att de kom­mit hem till sig i Sve­ri­ge och Nor­ge igen, tog Ma­ria tå­get till Nor­ge för att träf­fa sin pojk­vän, sä­ger To­re Strømøy.

Men väl på plats i Nor­ge gick allt in­te som tänkt. Egil ha­de un­der ti­den de va­rit ifrån varand­ra bli­vit ihop med en norsk tjej i stäl­let – nå­got han be­rät­ta­de för Ma­ria när hon kom fram.

– Hon res­te hem till Tä­by igen och kom ald­rig till­ba­ka, sä­ger To­re Strømøy. Han fort­sät­ter: – Den här hän­del­sen och sät­tet han be­hand­la­de hen- ne på har plå­gat Egil i al­la år. Han vet om att det han gjor­de var rik­tigt oschysst. Han var ung och dum, sä­ger To­re Strømøy.

Då Egil all­tid öns­kat att få träf­fa Tä­bytje­jen igen, för att be om ur­säkt, har han nu ta­git hjälp av pro­gram­met som går ut på att spå­ra upp för­svun­na per­so­ner.

– Pro­ble­met är att han in­te vet hen­nes ef­ter­namn, el­ler har en adress el­ler te­le­fon­num­mer, sä­ger To­re Strømøy.

Det Egil vet om kvin­nan är att hon ska ha va­rit född mel­lan 1960–66, och att hon sa att hon kom från ett stäl­le som he­ter Tä­by.

FOTO: MOSTPHOTOS

VILL BE OM UR­SÄKT. Nors­ke Egil möt­te Ma­ria från Tä­by un­der en ski­dre­sa i Ös­ter­ri­ke på 80-ta­let. Nu sö­ker han ung­doms­kär­le­ken för att be om ur­säkt för hur han be­ted­de sig mot hen­ne.

Pro­gram­le­da­ren To­re Strømøy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.