Mål­vak­ten be­lö­nas för gal­na rädd­ning­en

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Ma­ria Svens­son

HAL­LÅ DÄR ...

... IK Frejs stjärn­mål­vakt Hampus El­gàn, som vi­sa­de upp sin ta­lang i mat­chen mot Helsing­borg ti­di­ga­re i år. Nu kam­mar han hem pri­set för Årets rädd­ning 2018 un­der Su­pe­ret­tan-ga­lan. Man får bör­ja med att sä­ga grat­tis, när fick du re­da på att du vun­nit?

– Jag fick hö­ra det i fre­dags kväll, det var min sys­ter som ring­de till mig och be­rät­ta­de. Jag viss­te in­te ens att de de­la­de ut ett så­dant pris! Hur känns det att ha vun­nit årets rädd­ning? – Det känns så klart jät­te­kul. Det är förs­ta året som jag spe­lar en hel sä­song och in­te ba­ra tio mat­cher så det blir en ex­tra boost och ett kvit­to på att man har gjort nå­got bra. Det är kul att det upp­märk­sam­mas, sä­ger han.

Kän­ner du själv att du gjor­de den bäs­ta rädd­ning­en?

– Nej, men det har jag ing­en aning om! Jag kän­ner in­te till al­la de and­ra rädd­ning­ar­na som gjorts. Men det är en rik­tigt bra rädd­ning. Hur kän­des mat­chen mot Helsing­borg i öv­rigt? – Vi gjor­de en he­ro­isk käm­parin­sats, men till slut för­lo­ra­de vi den mat­chen ty­värr. Al­la gjor­de sitt för att kri­ga med oss ett po­äng. Hur har sä­song­en känts?

– Jag är nöjd med mitt år. Jag tyc­ker att det har känts bätt­re och bätt­re ju läng­re året har gått, efter de sista 20 mat­cher­na så ham­na­de vi trea i su­pe­ret­tan. Vi blev jäk­ligt svårslag­na. Fram­förallt så har vi gjort myc­ket mål och vi har va­rit bra fram­åt. Hur ska du fi­ra det­ta då?

– Ja du, jag vet in­te, men jag är på väg på min bröl­lops­re­sa nu, vi står och vän­tar på skjut­sen fak­tiskt – så fi­ra ska jag, ha­ha!

FI­RA. När vi ring­er är Hampus El­gàn på väg till sin bröl­lops­re­sa med sin fru Ca­ro­li­ne Löfström här en bild på bröl­lo­pet.

ÅRETS RÄDD­NING. Pri­set var ing­et Hampus El­gàn ha­de för­vän­tat sig, men glad blev han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.