När hund­räds­lan tar över var­da­gen

Täby Nyheter - - Hej Täby -

Oron i krop­pen, hjär­tat som bul­tar, det få­ni­ga le­en­det jag lägger på för att ver­ka som att jag har sa­ker un­der kon­troll. Hund­räds­lan har ta­git över för stor del av mitt liv.

Jag har all­tid va­rit na­iv, kas­tat mig ut i sa­ker som jag kanske in­te haft kon­troll över. När jag var li­ten bar jag på var­je katt jag hit­ta­de på ga­tan, kra­ma­de al­la hun­dar och la mig och vi­la­de bland hön­sen som vår gran­ne ha­de.

Men idag bac­kar jag hell­re än klap­par. Efter att ha bli­vit at­tac­ke­rad av en gul­lig Jack Rus­sell vid 17 års ål­der har jag fått enorm re­spekt för dju­ren. Min hund­räds­la gör mig till en per­son jag in­te vill va­ra.

Den där personen som av­vak­tar och som, om hun­den kom­mer för nä­ra, mås­te sä­ga ”kan du ta bort den” (i pa­nik). Idag väl­jer jag bort hundä­gar­na när jag gör en­kät och gör fler in­ter­vju­er ute än in­ne – för att för­hind­ra att jag ham­nar i en hall med din vov­ve, som jag ty­värr är liv­rädd för. Nu har de öpp­nat en ny hund­rast­gård i Tä­by Kyrk­by och jag pla­ne­rar att åka tid och KBT:a bort min räds­la.

Tills dess, lä­sa­re med hund, skic­ka era bäs­ta tips el­ler din gul­li­gas­te hund­bild, vem vet jag kanske blir bo­tad?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.