Klub­bar­nas väd­jan: ”Bygg en till ishall”

”Vi vill att det byggs en ny hall” Bris­ten på trä­nings­ti­der i Tä­by är stor en­ligt is­för­e­ning­ar­na i kom­mu­nen. Nu har de gått sam­man och väd­jar om en ny ishall.

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Maria Svens­son 073-982 79 52 maria.svens­[email protected]­rekt­press.se

Det rå­der brist på trä­nings­ti­der för Tä­bys is­för­e­ning­ar. Nu går de sam­man med en väd­jan till kom­mu­nen – bygg en till ishall. Även po­li­ti­ker in­stäm­mer i att be­ho­vet finns.

Un­der en lång tid har Tä­bys is­för­e­ning­ar på­pe­kat bris­ten på hal­ly­ta i kom­mu­nen. Nu går al­la för­e­ning­ar sam­man och skic­kar in en skri­vel­se till kul­tur- och fri­tids­nämn­den, där de sä­ger att en ny ishall mås­te till för att ti­der­na ska räc­ka till al­la. Idag finns det två ishal­lar i he­la kom­mu­nen – Jäg­holms­hal­len och Tibb­le­hal­len.

– De som trä­nar i ishal­lar­na får brot­tas om trä­nings­ti­der­na och vi ser att det­ta in­te fun­ge­rar, sä­ger Maria An­ders­son, ord­fö­ran­de för Vigg­by­holm IK Hoc­key.

Idag är är trä­nings­ti­der­na för Vigg­by­holm IK mel­lan halv fy­ra på ef­ter­mid­da­gen och el­va på kväl­len i Jäg­holms­hal­len i Hä­ger­näs.

– Stock­holms Hoc­key­för­bund har pe­kat ut åt­ta om­rå­den i Stock­holms­re­gi­o­nen som är sär­skilt då­ligt ut­rus­ta­de med is­ti­der och Tä­by är ett av dem. För att vi ska kla­ra al­la åld­rar, hoc­key­sko­la och allt som hör till så mås­te vi ha en till hall, sä­ger hon.

Krä­ver en­ga­ge­mang

På läk­ta­ren sit­ter mam­mor­na An­na Christi­ans­son och Ma­ri­ka Bri­na och tit­tar på si­na barns kon­ståk­nings­trä­ning med Vigg­by­holm IK. De sä­ger att det krävs myc­ket av för­äld­rar­na för att få det att fun­ge­ra.

– När vå­ra barn har de ti­di­gas­te ti­der­na så bru­kar en för­äl­der få ta le­digt och kö­ra bar­nen fram och till­ba­ka för att vi ska hin­na, sä­ger Ma­ri­ka Bri­na.

– Men sen är det ju en del barn som går i sko­lan de ti­der­na och då kan de helt en­kelt in­te va­ra med, det känns trist att de in­te får trä­na vad de vill för att det in­te finns ti­der, sä­ger An­na Christi­ans­son.

För­sla­get som för­e­ning­ar­na kom­mit fram till till­sam­mans är att byg­ga en ny kon­ståk­nings­hall. De me­nar att det skul­le ska­pa fler re­gi­o­na­la sam­ar­be­ten samt fri­gö­ra ti­der i de and­ra hal­lar­na som till ex­em­pel kan an­vän­das till hoc­key­trä­ning­ar.

Ett för­slag från för­e­ning­ar- na är att den nya hal­len byggs bred­vid hal­len i Hä­ger­näs, på den fot­bolls­plan som finns där idag.

Maria An­ders­son me­nar att för­e­ning­ar­na även kän­ner oro in­för Tibb­le­hal­lens fram­tid då den lig­ger i om­rå­det Åvat­ri­ang­eln, som ska re­no­ve­ras.

– Det en­da vi hör från po­li­ti­ker­na just nu är att en av de två hal­lar vi har ska ri­vas, sä­ger hon.

Som en fri­tids­gård

Kon­ståk­nings­mam­mor­na me­nar att hal­len in­te ba­ra är en lo­kal för trä­ning. Ut­an att det även är de­ras och and­ra barns fri­tids­gård.

– De sit­ter of­ta här och pra­tar i kafé­et el­ler häng­er runt, om det fanns en till hall skul­le kom­mu­nen vin­na på det. Det är ju bätt­re att de häng­er här än att de dräl­ler runt på tor­get el­ler i Tä­by cent­rum, sä­ger An­na Christi­ans­son.

He­le­na Chi­liy som är kon­ståk­ningsträ­na­re för bå­de yng­re barn och äld­re ton­å­ring­ar ser myc­ket all­var­ligt på fram­ti­den, om kom­mu­nen in­te lö­ser si­tu­a­tio­nen.

– Det är en väl­digt li­ten tids­pe­ri­od som al­la ska träng­as på och det gör att ing­en får det de be­hö­ver. Tje­jer­na kom­mer in­te fort­sät­ta med id­rott för de in­te hin­ner till trä­ning­en, sä­ger hon.

Om det fanns en till hall skul­le kom­mu­nen vin­na på det. Det är ju bätt­re att de häng­er här än att de dräl­ler runt på tor­get el­ler i Tä­by cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.