Pri­vat­de­tek­tiv lyc­ka­des hit­ta bygg­han­delns fors­ta kund

Täby Nyheter - - Sidan 1 - El­la Sö­der­berg 070-091 23 42 el­la.so­der­[email protected]­rekt­press.se

Ef­ter över ett halv­års le­tan­de har Bygg­max änt­li­gen hit­tat den kund som var den förs­ta att kli­va in i det nya va­ru­hu­set i Tä­by för 25 år se­dan.

För 25 år se­dan öpp­na­de Bygg­max sin förs­ta bu­tik i Sve­ri­ge, då un­der nam­net Gun­nars Bygg­net­to. Bu­ti­ken låg i Tä­by, och i vå­ras skrev vi om att fö­re­ta­get in­för ju­bi­le­et vil­le hit­ta sin all­ra förs­ta kund. Syf­tet var att få kun­dens per­spek­tiv på fö­re­ta­gets histo­ria och hur det har ut­veck­lats.

Men att hit­ta kun­den vi­sa­de sig in­te va­ra en en­kel match.

– Vi har myc­ket per­so­nal som job­bat kvar se­dan -93, så vi trod­de att det skul­le gå att lö­sa in­ternt. Men det vi­sa­de sig va­ra svå­ra­re än vi trod­de, be­rät­tar Eme­lie Gess­ner, mark­nads­chef på Bygg­max.

An­li­ta­de pri­vat­de­tek­tiv

Där­för be­stäm­de de sig för att an­li­ta en pri­vat­de­tek­tiv som sat­tes på fal­let. Till­sam­mans med led­trå­dar­na de ha­de från med­ar­be­ta­re och le­ve­ran­tö­rer, samt en hel del rund­ring­ning, hit­ta­de man till slut Bo Sand­ström. Idag bor han i Nykö­ping, men för 25 år se­dan var han den förs­ta kun­den att sti­ga in i va­ru­hu­set i Tä­by.

– Han blev li­te för­vå­nad, men när pri­vat­de­tek­ti­ven för­kla­ra­de si­tu­a­tio­nen tyck­te han att det var ro­ligt, sä­ger Eme­lie Gess­ner. An­led­ning­en till att Bo be­sök­te den nya af­fä­ren var hans byg­ge av en ve­ran­da med sta­ket till hu­set. Så vitt Bo vet står ve­ran­dan fort­fa­ran­de kvar i Tä­by än i dag. – Det var myc­ket folk och många var ny­fi kna på den nya bygg­han­deln. Jag minns att jag blev im­po­ne­rad av att det fanns ett gans­ka stort ut- bud trots att det var så nytt, och att det fanns det jag vil­le ha: tryc­kim­preg­ne­rat vir­ke. Dess­utom var det en­kelt att häm­ta det man vil­le ha, ing­et krång­el, sä­ger Bo Sand­ström i ett press­med­de­lan­de.

Fort­fa­ran­de kund

En­ligt Bygg­max hand­lar Bo hos dem än i dag.

– Det känns su­per­ro­ligt att han fort­fa­ran­de är kund hos oss. Det tog ett tag in­nan vi hit­ta­de ho­nom, men skam den som ger sig, sä­ger Eme­lie Gess­ner. Som förs­ta kund, fick han nå­got?

– Han har fått li­te kär­lek av oss, ja, sä­ger hon hem­lig­hets­fullt.

Det tog ett tag in­nan vi hit­ta­de ho­nom, men skam den som ger sig.

FOTO: DA­NI­EL LIND­GREN

FÖRST I KÖN. Bo Sand­ström var Bygg­max förs­ta kund i Tä­by för 25 år se­dan.

LETAT. ”Det känns su­per­ro­ligt att han fort­fa­ran­de är kund hos oss”, sä­ger Eme­lie Gess­ner, mark­nads­chef på Bygg­max.

5 maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.