CORNELIA BLICKAR MOT SIMMARTOPPEN

”Tä­by sim har väl­digt många kvinn­li­ga stjär­nor” Hon har haft Tä­by sim­hall som ett and­ra hem se­dan barns­ben. Nu blickar Tä­bytje­jen Cornelia Jer­re­sand, 18, mot må­let att kam­ma hem en SM­me­dalj.

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Maria Svens­son

Jag gil­lar att va­ra struk­tu­re­rad, så för mig är det inga pro­blem. Men det skul­le in­te ha gått om jag in­te ha­de folk i min om­giv­ning som stöt­ta­de mig. Jag får den där lil­la ex­tra pus­hen över trös­keln.

Ar­ton­å­ri­ga Cornelia Jer­re­sand sit­ter på bän­kar­na och blickar ut över Tä­by sim­hall.

Fle­ra barn och ung­do­mar trä­nar fys­trä­ning vid si­dan av bas­säng­en och luf­ten är varm jäm­fört med ky­lan ut­an­för.

Hon har ny­li­gen täv­lat i SM där hon lyc­ka­des slå per­son­bäs­ta i bå­de fri­sim och ryggsim och slu­ta­de på en åt­ton­de plats. Se­dan hon var li­ten har sim­hal­len va­rit Cor­ne­li­as and­ra hem och hon kän­ner den ut­an och in­nan.

– Man vet all­tid var i hal­len man är ge­nom att tit­ta på kak­let el­ler ru­tor­na i ta­ket. Många här har nog sett en li­ten tjej med röd­loc­kigt hår springa om­kring. Mi­na två äld­re syst­rar har ock­så sim­mat, så jag har fått hänga med hit se­dan ti­dig ål­der, sä­ger hon.

Sim­ning på sche­mat

Hen­nes liv kret­sar kring sim­ning­en och för att kun­na sat­sa allt på spor­ten val­de hon att gå lin­jen Na­tio­nell id­rotts­ut­bild­ning på Tibb­le gym­na­si­um. Två gång­er i vec­kan har hon sim­ning på sche­mat och ut­ö­ver det star­tar el­ler av­slu­tar hon näs­tan var­je dag i bas­säng­en.

– Det är väl­digt skönt att få gö­ra det på skol­tid, främst för att al­la har sam­ma mål. Ma­jo­ri­te­ten av min klass vill elit­sat­sa sam­ti­digt som de sat­sar aka­de­miskt, sä­ger hon.

Men det blir in­te myc­ket tid över till nå­got an­nat.

– Pe­ri­od­vis är det väl­digt myc­ket, men jag gil­lar att va­ra struk­tu­re­rad, så för mig är det inga pro­blem. Men det skul­le in­te ha gått om jag in­te ha­de folk i min om­giv­ning som stöt­ta­de mig. Jag får den där lil­la ex­tra pus­hen över trös­keln. När jag har en då­lig dag så är det skönt att ha si­na vän­ner och si­na trä­na­re vid kan­ten, sä­ger hon.

Har fost­rat världs­sim­ma­re

Att kom­ma från Tä­by har ock­så gjort att hon har vå­gat dröm­ma stort. I klub­ben Tä­by sim har The­re­se Als­ham­mar och Michel­le Co­le­man, som i dag är någ­ra av värl­dens bäs­ta sim­ma­re, ti­di­ga­re trä­nat.

– Klub­ben har väl­digt många kvinn­li­ga stjär­nor och det är väl­digt spor­ran­de, man tän­ker att kan de, så kan jag ock­så.

– Sen ser jag myc­ket upp till Lo­vi­sa Erics­son, hon har va­rit min idol länge. Hon kla­ra­de sig bra i sko­lan och var sam­ti­digt väl­digt duk­tig sim­mäs­sigt, sä­ger hon.

För­u­tom att trä­na i bas­säng­en och kö­ra fys­pass har Cornelia den se­nas­te ti­den ar­be­tat myc­ket med den men­ta­la bi­ten. Hon be­skri­ver sig själv som en sim­ma­re som sim­mar med hu­vu­det – vil­ket kan ska­pa pro­blem.

– Jag kan tän­ka för myc­ket och då in­te pre­ste­ra li­ka bra. Men min trä­na­re Jo­han bru­kar sä­ga att jag in­te ska fo­ku- se­ra på ti­den ut­an fo­ku­se­ra på hur det känns i krop­pen, sä­ger hon.

Täv­ling­ar i hem­ma­pool

I och med den nya sim­hal­len som pla­ne­ras i kom­mu­nen hop­pas Cornelia på att nå nya höj­der och täv­la i fler sto­ra täv­ling­ar i Tä­by. Må­len på kort sikt är sat­ta men när det kom­mer till stör­re mål är hon mer blyg­sam.

– Jag vill vin­na en me­dalj i Ju­ni­or-SM! För­hopp­nings­vis i som­mar, men jag har satt 2020 som mål. Jag har väl­digt bra ut­veck­lings­kur­va i fri­sim just nu och det är väl­digt ro­ligt, sä­ger och fort­sät­ter.

– Sen hop­pas jag på myc­ket, men man vet ald­rig hur det går, där­för är stu­di­er­na vik­ti­ga för mig.

FOTO: MARIA SVENS­SON

SAT­SAR. 18-åri­ga Cornelia Jer­re­sand sik­tar mot Ju­ni­or-SM. Ny­li­gen sat­te hon per­son­bäs­ta i SM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.