Outsour­cad tom­te – vägen till jul­ma­gin?

Täby Nyheter - - Hej Täby - LISA HALLDÉN Re­por­ter Pra­ta med mig! lisa.hall­den @di­rekt­press.se

Jag ska ba­ra ut och kö­pa Ex­pres­sen”. Med de or­den gli­der många ut ge­nom dör­ren på julaf­ton, för att se­dan åter­vän­da med en taff­lig rock och ett glöggfläc­kigt lösskägg. En för­kläd­nad som in­te gör det helt lätt att bi­be­hål­la bar­na­tron på en ma­gisk tom­te. Min egen tom­te-tro kros­sa­des just för att den där ka­rak­tä­ren som klev in ef­ter Kal­le An­ka så up­pen­bart var min fnis­si­ga äld­re ku­sin.

Så vad gör man då om man vill att tom­te-ma­gin ska stå sig li­te läng­re? Vis­sa kör med en knack på dör­ren, en säck på trap­pan och en tom­te som för­svin­ner iväg i mörk­ret. And­ra har en hem­lig tom­te som kom­mer un­der nat­ten och läm­nar jul­klap­par un­der gra­nen. Men om man än­då vill ha be­sö­ket i var­dags­rum­met så tycks en allt van­li­ga­re stra­te­gi va­ra att outsour­ca tomte­job­bet till ett proffs. På så sätt får man kanske nå­gon som kan le­ve­re­ra ett vat­ten­tätt ”ho­ho” till bar­nen, ut­an risk för igen­kän­ning och ögon som slu­tar tind­ra?

Fun­kar det? Hör du till en av de som pro­vat får du gär­na hö­ra av dig!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.