Roslags-Näs­bys ”nya” tra­fik­plats klar

Täby Nyheter - - Täby -

Den 19 de­cem­ber är sto­ra de­lar av tra­fik­plat­sen i Roslags-Näs­by klar. Tra­fik­plat­sen har va­rit en bygg­ar­bets­plats i två år då den har mo­der­ni­se­rats. Syf­tet med om­bygg­na­den har va­rit att för­bätt­ra fram­kom­lig­he­ten och hö­ja sä­ker­he­ten.

– Vi är många som länge har tyckt att tra­fik­plat­sen va­rit krång­lig att ta sig fram i. När den bygg­des ha­de vi fär­re bi­lar och väns­ter­tra­fik. Nu blir det in­te ba­ra enkla­re att kö­ra bil här, ut­an ock­så att gå, cyk­la el­ler by­ta buss. Tra­fi­ken kom­mer fly­ta myc­ket bätt­re från och med den 19 de­cem­ber, sä­ger Erik An­ders­son (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.