Coop öpp­nar nytt – i mind­re for­mat

Täby Nyheter - - Täby - Lisa Halldén 073-600 69 39 lisa.hall­[email protected]­rekt­press.se

En ny bu­tik ska er­sät­ta Coop Fo­rum när Roslags­ba­nan öpp­nar re­se­cent­rum i Ar­ninge. Med mind­re köpy­ta kom­mer fo­kus lig­ga på mat.

Den Coop Fo­rum som i dag finns i Ar­ninge kom­mer stänga och i stäl­let kom­mer en ny, mind­re bu­tik öpp­na hös­ten 2020.

– Det kom­mer va­ra en li­te mind­re bu­tiksy­ta och mer fo­kus på mat, mat­gläd­je och färskva­ror, sä­ger To­bi­as Ry- der­gren, press­chef på Coop.

Sor­ti­men­tet kom­mer krym­pa för allt så­dant som in­te är mat, så som damm­su­ga­re och lek­sa­ker.

De­lar lo­kal

Bu­tiksy­tan blir 3 500 kvadrat­me­ter och Coop ska lig­ga i den nya bygg­na­den, där även Roslags­ba­nans re­se­cent­rum ska byg­gas.

– Vi kom­mer ha mer hämt­mat och fär­dig­la­ga­de rät­ter för de som snabbt vill ta med sig nå­got på vägen. Men sam­ti­digt kom­mer vi va­ra en bu­tik där man ska kun­na stor­hand­la allt man be­hö­ver för vec­kan, sä­ger To­bi­as Ry­der­gren

Den nya bu­ti­ken kom­mer även an­pas­sas så att de som köpt sin mat på nä­tet ska kun­na häm­ta upp si­na mat­kas­sar. Ex­akt hur det­ta ska lö­sas är dock än­nu in­te klart, en­ligt To­bi­as Ry­der­gren.

ILLUSTRATION: TROPHI FASTIGHETS AB.

CENT­RUM. Så här ser pla­nen ut för det nya shop­ping­klust­ret i Ar­ninge, där den nya Coop ska lig­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.