Bil­der­na: Så kan nya sim­hal­len se ut

NYA BIL­DER. ”Vi har tänkt att vi vill nå en bred mål­grupp”

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Ma­ria Svens­son ma­ria.svens­[email protected]­rekt­press.se

Snart ska Täbys stads­bygg­nads­nämnd klub­ba de­talj­pla­nen för nya bad­hu­set. Vi har bil­der­na på hur det kom­mer att se ut.

Nu är det be­stämt hur det nya ba­det i Tä­by park kom­mer att se ut och bil­der­na av­slö­jar bå­de rutsch­ka­na och vi­king­a­te­ma. 2022 ska det va­ra helt klart en­ligt kommunen som hop­pas på att det ska loc­ka en bred mål­grupp.

– Från be­bi­sar, till de som mo­tions­sim­mar var­je dag, till täv­lings­sim­ma­re. För sim­ma kan du gö­ra he­la li­vet, sä­ger Bir­git­ta Kaa­sik (M), ord­fö­ran­de i kul­tur- och fri­tids­nämn­den.

I det nya bad­hu­set kom­mer det att fin­nas en 50-me­ters bas­säng med tio ba­nor, varav åt­ta av dem kom­mer att an­vän­das för täv­ling.

Ba­det kom­mer även ha två mul­ti­bas­säng­er med hö­joch sänk­bar bot­ten. Den ena bas­säng­en kom­mer att va­ra 6 gång­er 12,5 me­ter och den and­ra 8 gång­er 16,67 me­ter.

Många Tä­by­bor har även läng­tat ef­ter ett även­tyrs­bad och visst blir det även­tyr, dock i mind­re ska­la. Fa­mil­je­ba­det, som det kal­las, kom­mer att ha en barn­bas­säng, en varm­pool med sitt­plat­ser och mas­sa­ge­strå­lar, en vat­ten­pist och en mind­re rutsch­ka­na.

200 me­ter rutsch­ka­na

På ut­si­dan av ba­det kom­mer det att byg­gas två ut­vän­di­ga vat­ten­rutsch­ka­nor med en längd på 100 me­ter och en fall­höjd på tio me­ter. Nå­got som Bir­git­ta Kaa­sik tror kan loc­ka fler.

– Då får vi dit barn­fa­mil­jer och ung­do­mar. Det är en för­ut­sätt­ning för att dra folk. Det blir ett bad, in­te ba­ra för Tä­by, ut­an även för he­la Nor­rort då det sä­kert är bo­en­de i fle­ra kom­mu­ner som vill kom­ma och ba­da, sä­ger hon.

In­för kom­man­de täv­ling­ar i det nya ba­det kom­mer det att fin­nas 192 fas­ta läk­tar­plat­ser och 108 mo­bi­la läk­tar­plat­ser. I ba­det kom­mer det även att fin­nas gym, kafé och kon­fe­rens­rum.

Upp­hand­ling un­der vå­ren

Kul­tur- och fri­tids­nämn­den tog i no­vem­ber ett in­rikt­nings­be­slut och an­ta­gan­de av de­talj­pla­nen kom­mer att ske i bör­jan av året av stads­bygg­nads­nämn­den.

– De pa­ral­lel­la pro­ces­ser­na ska tas först och det mås­te ha sin gång. Upp­hand­ling kom­mer ske un­der vå­ren och vi hop­pas på att bör­ja byg­get så snart som möj­ligt, sä­ger Bir­git­ta Kaa­sik.

Det blir ett bad, in­te ba­ra för Tä­by, ut­an även för he­la Nor­rort.

FOTO: TÄ­BY KOMMUN

NYA TÄBYBADET. Så här kom­mer bak­si­dan på bad­hu­set att se ut, sett från Berg­torps­ron­del­len.

BAD FÖR AL­LA. I bad­hu­set kom­mer det fin­nas en fa­mil­jeav­del­ning med bland an­nat vam­pool. Luf­ten kom­mer även den va­ra varm.

TÄVLINGSSIM. Bad­hu­set ut­rus­tas med en 50-me­ters bas­säng med tio ba­nor, varav åt­ta av dem kom­mer att an­vän­das för täv­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.