TÄBYS EG­NA RETROPAR

Ni­na och Carl-Jo­han Kell­gren gil­lar att gå sin egen este­tis­ka väg.

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Text: Ma­ria Svens­son

Vårt in­tres­se hand­lar in­te om att vi mås­te hål­la oss till ett år­tal, vi kö­per det som vi vill ha och som vi mår bra av.

Ti­ki­mug­gar, gam­la pry­lar, cd-ski­vor, vin­ta­ge­klä­der. Ing­et är för stort el­ler för li­tet för ret­ro­pa­ret Ni­na och Carl-Jo­han att sam­la på. Vi träf­fa­de Hä­ger­näs kanske färg­star­kas­te par.

Bland pry­lar och klä­der i en li­ten lä­gen­het i Hä­ger­näs har pa­ret Ni­na och Carl-Jo­han Kell­gren byggt upp sin egen lil­la värld.

Till­sam­mans väg­rar de nor­mer och tren­der och le­ver ett mo­dernt ret­ro­liv. Lä­gen­he­ten är in­redd med fi­na se­cond­hand­fynd från fle­ra tidse­po­ker då bå­da Ni­na och Carl-Jo­han äls­kar att sam­la. På väg­gar­na häng­er bil­der på flic­ki­do­ler­na från fem­ti­o­ta­let, El­vis och John­ny Cash, tv-mö­beln är full med cd-ski­vor och i en rund papplå­da lig­ger Ni­nas sam­ling av hat­tar.

De blev ihop­fix­a­de av en ge­men­sam kom­pis för fle­ra år se­dan och för sex år se­dan gif­te de sig. Men fa­sci­na­tio­nen av li­te ud­da och gam­la ting ha­de fun­nits läng­re än så för bå­da två.

– Vi var al­ter­na­ti­va om man kan sä­ga så re­dan när vi träf­fa­des. Jag har all­tid haft den här sti­len. Mam­ma skrat­tar all­tid åt mig ef­tersom hon tyc­ker jag ser ut som mor­mor, sä­ger Ni­na och skrat­tar.

– Det är skönt nu när vi två, så att vi kan bol­la idéer med varand­ra. Vi kan vå­ga till­sam­mans. Jag är li­te av en ang­lo­fil och äls­kar den ro­man­tis­ka bil­den av Eng­land och Stor­bri­tan­ni­en, med tweed och gent­le­man­na-sti­len. Jag är en re­vo­lu­tio­när tra­di­tio­na­list, sä­ger Carl-Jo­han.

– De kal­lar ju dig Mis­ter Clas­sic, fyl­ler Ni­na i och tar en klunk kaf­fe ur den lil­la kop­pen med guld­kan­ter och blom­möns­ter.

I var­dags­rum­met står en Ha­wai­i­in­spi­re­rad bar som Carl-Jo­han ploc­kar fram på hem­ma­fes­ter. Det ef­tersom han har ett stort in­tres­se för Ti­ki-kul­tu­ren från USA, med ha­wai­isko­jor­tor och star­ka rom­drin­kar.

– He­la kul­tu­ren är från USA och jag har bör­jat spa­ra på Ti­ki­mug­gar. Vårt in­tres­se hand­lar in­te om att vi mås­te hål­la oss till ett år­tal, vi kö­per det som vi vill ha och som vi mår bra av, sä­ger han.

På som­rar­na åker de lång­vä­ga för att gå på lop­pi­sar i Sve­ri­ge och fyn­da. Men fle­ra sa­ker som finns i hem­met har Ni­na ärvt från kvin­nor hon hjäl­per i sitt jobb som na­gel­te­ra­peut. Hon är en av de som ar­be­tat längst på sa­long­en i Tä­by, i tio år för att va­ra ex­akt, och vis­sa av hen- nes kun­der är mel­lan 70 och 90 år. När de­ras an­hö­ri­ga går bort frå­gar de all­tid om hon vill är­va sa­ker­na som an­nars skul­le kas­tas.

– Det är en skatt­kam­ma­re för mig. Det fint att tän­ka på vem som kan ha bu­rit plag­gen in­nan mig. Jag bru­kar fun­de­ra på var den har va­rit och vad den har va­rit med om, sä­ger Ni­na.

Kun­der­na är ock­så en in­spi­ra­tions­käl­la för Ni­na.

– De ger mig tips och be­rät­tel­ser från när de var unga, sä­ger Ni­na.

För hen­ne hand­lar det myc­ket om att va­ra och gö­ra sig fin, nå­got som hon märkt att fle­ra blir li­te pro­vo­ce­ra­de av.

– För mig är det in­te så svårt, det är min var­dags­ru­tin och jag tror al­la män­ni­skor mår bra av att få gö­ra sig fi­na. Det är som mi­na gam­la tan­ter som jag mö­ter i mitt jobb, när de gör sig fi­na så kän­ner de sig in­te så gam­la, sä­ger hon.

Pa­rets in­tres­se är en livs­stil, in­te ba­ra en sam­ling pry­lar, me­nar de. Så of­ta de kan åker pa­ret till bur­lesk­ba­rer el­ler går på maske­ra­der med oli­ka te­man på bland an­nat Na­len på Re­ge­rings­ga­tan.

Men trots att de äls­kar att blic­ka bak­åt i ti­den så skul­le de in­te väl­ja att le­va i en an­nan tid än nu.

– Man mås­te tän­ka på vil­ka tra­di­tio­ner man be­va­rar, det får in­te bli så att man stan­nar upp och att hjul­spå­ren blir för dju­pa, sä­ger Carl Jo­han.

TILL­SAM­MANS. Ni­na och Carl-Jo­han Kell­gren tyc­ker att det är lät­ta­re att va­ra sig själv om man är två.

ÅTERBLICK. I gäst­rum­met lig­ger smyc­ken hat­tar och gam­la par­fymflas­kor, här in­ne har Ni­na fått sty­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.