Snötäckt Tä­by fång­at på bild

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Ma­ria Svens­son ma­ria.svens­[email protected]­rekt­press.se

Näs­ta år räk­nar kommunen med fler åter­vun­na gra­nar än ti­di­ga­re. Men det gäl­ler att in­vå­nar­na kas­tar rätt, me­nar kom­mu­nens av­falls­chef Ka­ri Wigart. Än så länge tind­rar kanske gra­nen vackert i många hem. Men ef­ter hel­ger­na är det många som ska gö­ra sig av med trä­det. För­ra året åter­vanns un­ge­fär 6 000 gra­nar i Tä­by och kommunen räk­nar med att det blir än­nu fler i år.

– Det är tred­je året som vi gör det­ta och vi tror att allt fler kom­mer att an­vän­da sig av ser­vicen, sä­ger Ka­ri Wigart, av­falls­chef på Tä­by kommun.

Kommunen åker till oli­ka om­rå­den för att sam­la in gra­nar och pa­ket­pap­per hos al­la Tä­by­bor som be­ta­lar en sop­hämt­nings­av­gift. Det­ta för att gö­ra det enkla­re för vil­la­hus­håll.

– Det har va­rit väl­digt upp­skat­tat, sä­ger Ka­ri Wigart.

Hon me­nar dock det fort­fa­ran­de är många som kas­tar fel un­der julstres­sen vil­ket hon tror kan be­ro på okun­skap om vart so­por­na ska kas­tas.

– Pre­sent­pap­per och kar­tong­er ska sor­te­ras som pap­pers­för­pack­ning, pre­sent­snö­ren ska kas­tas i den van­li­ga sopp­å­sen, sä­ger hon.

Idag blir gra­nar­na till vär­me och ener­gi som se­dan an­vänds till el. Men kommunen har även and­ra planer för de viss­na trä­den.

– Vi hop­pas att vi kan sän­ka ner någ­ra gra­nar i sjö­ar, då det blir en plats för fis­kar att le­ka. Men vi kom­mer in­te få till det stor­ska­ligt i år, sä­ger Ka­ri Wigart.

Kommunen vill i fram­ti­den få till fler upp­sam­lings­plat­ser för gra­nar­na så att även de som bor i fler­fa­miljs­hus kan kas­ta nä­ra sin bo­stad.

– Idag kan den som bor i fler­fa­miljs­hus läm­na gra­nen på åter­vin­nings­cen­tra­len, sä­ger Ka­ri Wigart.

BARRIGT. Kommunen tror att allt fler kom­mer åter­vin­na sin gran näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.