Nya ly­or­na säljs med dra­ma­tisk kär­lekspodd

STARTSKOTT. Snart drar byg­get av Näs­by slottspark igång

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Ma­ria Svens­son ma­ria.svens­[email protected]­rekt­press.se

Mäk­la­re och fas­tig­hets­bo­lag har tes­tat en mängd oli­ka knep för att få män­ni­skor in­tres­se­ra­de av just de­ras lä­gen­he­ter. Se­nast ut i ra­den? En ra­di­o­te­a­ter.

Det är fas­tig­hets­bo­la­get Ni­am, som byg­ger om om­rå­det kring Näs­by slott, som har gjort en ra­di­o­te­a­ter i podcast-for­mat.

– Vi fun­de­ra­de på hur man stic­ker ut i bru­set. Pod­dar är upp­skat­ta­de och sam­ti­digt får man en möj­lig­het att be­rät­ta mer om slot­tet. I slutän­dan hop­pas vi på att det ska öka kän­ne­do­men om om­rå­det, sä­ger Cat­ha­ri­na Nor­den­berg, pro­jekt­ut­veck­la­re på Ni­am.

Histo­ri­en är fik­tiv och hand­lar om för­bju­den kär­lek in­om se­kel­skif­tets kul­tu­re­lit på Näs­by slott. Om pod­den fak­tiskt gjort om­rå­det mer po­pu­lärt är svårt att sä­ga, me­nar Cat­ha­ri­na Nor­den­berg, men fle­ra har lyss­nat.

Mäkla­ren Mat­ti­as Lin­dqvist från Mag­nus­son Ny­pro­duk­tion me­nar dock att för­sälj­ning­en av bo­stä­der­na, på grund av da­gens mark­nads­lä­ge, tar li­te läng­re tid än ti­di­ga­re.

– Det märks att det går lång­sam­ma­re nu och vi har fle­ra vis­ning­ar än ti­di­ga­re. För två år sen ha­de allt va­rit sålt re­dan, sä­ger han.

Hit­tills är 40 pro­cent av fas­tig­he­ter­na sål­da, upp­ger Mat­ti­as Lin­dqvist.

Fas­tig­hets­ä­ga­re över­kla­ga­de

Om­rå­det har ti­di­ga­re fått kri­tik på grund av sin vo­lym, från de bo­en­de runt slot­tet.

Näs­by fas­tig­hets­ä­ga­re­för­e­ning och Tä­by vil­laä­ga­re för­e­ning över­kla­ga­de de­talj­pla­nen till mark- och mil­jö­dom­sto­len i bör­jan av 2018. Över­kla­gan la­des se­dan ned men ska­pa­de en viss för­dröj­ning.

– Det har ta­git läng­re tid än vi trod­de på grund av över­kla­gan och hand­lägg­nings­ti­der. Vi ha­de hop­pats på in­flytt un­der 2019, sä­ger Cat­ha­ri­na Nor­den­berg på Ni­am.

Bygg­start i vår

I mel­lan­da­gar­na revs den sista av de tre ka­sern­bygg­na­der­na i nor­ra de­len av par­ken, en ba­rack där ho­tell­rum ti­di­ga­re le­gat och en pann­cen­tral.

I april i år be­räk­nas byg­get dra igång, och om allt går en­ligt plan så kom­mer de förs­ta att flyt­ta in i bör­jan av 2020.

Snart bör­jar byg­get av om­rå­det kring Näs­by slott. I och med det vill fas­tig­hets­bo­la­get loc­ka in­tres­sen­ter till om­rå­det – med en dra­ma-podcast om för­bju­den kär­lek.

Pod­dar är upp­skat­ta­de och sam­ti­digt får man en möj­lig­het att be­rät­ta mer om slot­tet.

DÅ… Så här såg det ut när ka­ser­ner­na revs vid slottspar­ken – i dag är det ba­ra te­gel­ste­nar kvar.… OCH SNART. Söd­ra par­ken kom­mer att se ut så här, in­flytt­ning av förs­ta etap­pen kom­mer att ske i bör­jan av näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.