AR­BE­TE PÅ VÄG I ÅR

Här är plat­ser­na som på­ver­kas i Tä­by-tra­fi­ken.

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Ma­ria Svens­son

Fär­re kö­er, nya vägar och bätt­re by­te­s­punk­ter för kol­lek­tiv­tra­fi­ken. I år kom­mer fler sats­ning­ar på Tä­bys in­fra­struk­tur ta fart, jäm­fört med ti­di­ga­re. Vil­ket är nöd­vän­digt, me­nar stads­bygg- nads­nämn­dens ord­fö­ran­de Jo­han Al­ger­non (M).

– Vi har un­der en lång tid ar­be­tat med att se över fram­kom­lig­he­ten i Tä­by, och det är väl­digt sto­ra in­ve­ste­ring­ar vi gör, sä­ger han.

Han lyf­ter spe­ci­fikt en gång- och cy­kel­tun­nel som kom­mer att byg­gas un­der Berg­torps­vä­gen och en li­ka­dan un­der Sto­ra Mark­nads­vä­gen. Tunn­lar­na ska

Det blir all­tid stör­ning­ar men vi hop­pas att Tä­by­bor­na har för­stå­el­se.

er­sät­ta röd­lju­sen för gå­en­de och cy­klis­ter norr om Berg­torps­ron­del­len, som stop­par upp tra­fi­ken.

– Det är en av de hår­dast be­las­ta­de vägar­na i kom­mu­nen, tunn­lar­na som byggs kom­mer att öka fram­kom­lig­he­ten av­se­värt.

För­änd­ring­ar­na kom­mer dock på­ver­ka tra­fi­ken på vis­sa stäl­len.

– Det blir all­tid stör­ning­ar men vi hop­pas att Tä­by­bor­na har för­stå­el­se. Vi ska även för­sö­ka gö­ra det så smi­digt som möj­ligt, sä­ger han.

FO­TO: HEGE HELLSTRÖM

UNDRANDE. ”Hur ska de som bor på Ung­doms­vä­gen ta sig ut om de stäng­er vägen? Och hur går det för bus­sar­na om de kanske byg­ger fartgupp?”, frå­gar sig Tä­by­bon Ben­ja­min Rosén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.