Ame­ri­kansk jät­te

sik­tar in sig på Ar­ninge

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Ma­ria Svens­son

Den ame­ri­kans­ka jät­ten Cost­co le­tar ef­ter en plats där de kan öpp­na förs­ta bu­ti­ken i Sve­ri­ge, en­ligt saj­ten Bre­a­kit.

En­ligt upp­gif­ter till tid- ning­en Fas­tig­hets­värl­den så tit­tar fö­re­ta­get just nu på Ar­ninge som en möj­lig plats. Upp­gif­ten är dock obe­kräf­tad.

Ti­di­ga­re ska bo­la­get ha nob­bat för­slag om en öpp­ning i Kung­ens Kur­va och i Barkar­by, då Cost­co tyckt att köp­kraf­ten i när­om­rå­de­na är för svag, en­ligt Fas­tig­hets­värl­den.

Fas­tig­hets­värl­den skri­ver att det är fas­tig­hets­råd­gi­var­na CBRE som se­dan ett år till­ba­ka le­tar ef­ter en fas­tig­het till den nya bu­ti­ken, nå- got som som CBRE in­te vill kom­men­te­ra till tid­ning­en. En­ligt Fas­tig­hets­värl­den så le­tar Cost­co ef­ter en lo­kal om cir­ka 14 000 kvadrat­me­ter.

Cost­co är en av väl­dens störs­ta ked­jor och finns främst i USA där de har över 500 va­ru­hus, och de är även sto­ra i Ka­na­da. I Eu­ro­pa finns ked­jan i Stor­bri­tan­ni­en, Spa­ni­en och på Is­land. Vem vet, kanske finns de snart ock­så i Ar­ninge?

FO­TO: MOSTPHOTOS

NYÖPPNING? En­ligt upp­gif­ter tit­tar just nu låg­pris­ked­jan Cost­co ef­ter en lo­kal i Sve­ri­ge, se­nas­te upp­gif­ter­na har de sik­tet på Ar­ninge i Tä­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.