Det­ta ska gö­ras vid Näs­by Slottspark

Täby Nyheter - - Täby -

He­la plan­om­rå­det var ti­di­ga­re pri­vat­ägt och plan­lagt för mi­li­tärt än­da­mål. En ny de­talj­plan vann la­ga kraft i au­gusti 2018 och kom­mu­nen tog över de­lar av mar­ken.

Kom­mu­nen kom­mer byg­ga ut om­rå­dets all­män­na plat­ser – det vill sä­ga VA, ga­tor och vägar samt park.

Längs stran­den kom­mer strand­pro­me­na­den att för­bätt­ras, en ny lek­plats att byg­gas och ny gäst­bryg­ga med soldäck att an­läg­gas.

Ni­am, som äger kvar­ters­mar­ken in­om om­rå­det, kom­mer byg­ga bo­stä­der, se­ni­or­bo­stä­der och ett vård- och om­sorgs­bo­en­de. To­talt blir det cir­ka 300 bo­stä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.