Det sat­sar Tä­by på i näs­ta års bud­get

Höjd för­sko­le­peng och mer peng­ar till vård- och om­sorgs­bo­en­den. Det är två av punk­ter­na i för­sla­get till bud­ge­ten för 2020. Sam­ti­digt fö­reslås att kom­mu­nal­skat­ten blir oför­änd­rad.

TäbyDirekt - - SIDAN 1 - Ma­ria Svens­son ma­ria.svens­[email protected]­rekt­press.se

Höjd för­sko­le­peng och mer peng­ar till vård- och om­sorgs­bo­en­de. Det vill Al­li­an­sen i Tä­by se när bud­ge­ten för 2020 pre­sen­te­ras.

Nu har ett för­slag till näs­ta års bud­get ta­gits fram av Al­li­ans­par­ti­er­na i Tä­by kom­mun.

Främst väl­jer kom­mu­nen att sat­sa på sko­la och äldre­omsorg. Bland an­nat så kom­mer för­sko­le­peng­en att hö­jas med 1,5 pro­cent, vil­ket be­ty­der en sum­ma på to­talt sex mil­jo­ner kro­nor.

– Vi såg ett be­hov av att hö­ja peng­en och vi vill gö­ra den sats­ning­en. Över­lag har vi fo­ku­se­rat på kva­li­tets­för­bätt­ring, sä­ger Erik Andersson (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

Vård- och om­sorgs­bo­en­de för äld­re fö­reslås få yt­ter­li­ga­re 11,1 mil­jo­ner kro­nor, allt­så

Vi vill att vå­ra äld­re ska ha en god och bra om­sorg och vi har sett att det krävt en höj­ning för att upp­rätt­hål­la den kva­li­té i vi har

en höj­ning med 3,4 pro­cent. I prak­ti­ken in­ne­bär det att ut­fö­ra­re får 65 kro­nor mer per dygn.

– Vi vill att vå­ra äld­re ska ha en god och bra om­sorg och vi har sett att det krävt en höj­ning för att upp­rätt­hål­la den kva­li­té i vi har, sä­ger Erik Andersson.

Änd­rat sy­stem

På grund av att re­ge­ring­en har änd­rat om det kom­mu­na­la ut­jäm­nings­sy­ste­met så kom­mer Tä­by be­ta­la 18 mil­jo­ner kro­nor mer i ut­jäm­nings­skatt 2020, jäm­fört med ti­di­ga­re.

– Det är väl­digt ovan­ligt att det slår ige­nom så här sent. Men i grun­den har vi en sta­bil eko­no­mi så vi har kun­nat pa­re­ra det­ta. Men det är synd att det­ta drab­bar Tä­by så hårt, med de peng­ar­na ha­de vi kun­nat sat­sa på an­nat, sä­ger Erik Andersson.

Skat­ten oför­änd­rad

Trots höj­ning­en blir kom­mu­nal­skat­ten för Tä­by­bor­na oför­änd­rad och man räk­nar med ett över­skott i bud­ge­ten på 40 mil­jo­ner kro­nor.

Re­sul­tat­må­let för Tä­by, allt­så må­let för vil­ket över­skott kom­mu­nen ska gå med, har dock va­rit på 80 mil­jo­ner kro­nor, mot­sva­ran­de två pro­cent av årets skat­tein­täk­ter. Men kom­mu­nen kom­mer in­te att nå det må­let. Där­för har man sänkt re­sul­tat­må­let till 40 mil­jo­ner kro­nor.

Över­skot­ten är tänk­ta att an­vän­das för att helt el­ler del­vis be­ta­la kom­man­de in­ve­ste­ring­ar. En­ligt bud­get­för­sla­get 2020 kan över­skot­tet kom­ma att an­vän­das till skol­lo­ka­ler.

På grund av den osäk­ra bo­stads­mark­na­den så kan dess­utom de in­täk­ter som man räk­nar med från mark­för­sälj­ning kom­ma se­na­re än man pla­ne­rat för i bud­ge­ten.

Är ni oro­li­ga för hur det kan slå mot eko­no­min?

– Vi kan ald­rig ve­ta hur bo­stads­mark­na­den ser ut, men vi är in­te oro­li­ga då vi vet att folk­mäng­den kom­mer öka i kom­mu­nen, sä­ger Erik Andersson.

25 no­vem­ber be­slu­tar Tä­bys po­li­ti­ker om bud­ge­ten för 2020.

FO­TO: MOSTPHOTOS

SATS­NING­AR. För­sko­la och äldre­vård får myc­ket peng­ar i Al­li­an­sens nya bud­get­för­slag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.