Plats för hopp

Nu ska Tibb­le­val­len få en or­dent­lig upp­rust­ning – och kans­ke även SM-klass­ning.

TäbyDirekt - - SIDAN 1 - Ma­ria Svens­son 073-982 79 52 ma­ria.svens­[email protected]­rekt­press.se

Nu bör­jar ar­be­tet med att rusta upp Tibb­le­val­len. Fler fri­id­rotts­ba­nor och en stör­re fot­bolls­plan är någ­ra av sats­ning­ar­na.

Tibb­le­val­len i cen­tra­la Tä­by, som byg­ges på 70-ta­let, har ef­ter många år bli­vit sli­ten.

Nu bör­jar ar­be­tet med att re­no­ve­ra ut­om­hus­an­lägg­ning­en.

– Man ri­ver den be­fint­li­ga fri­id­rotts­ba­nan och byg­ger en ny vil­ket in­ne­bär en stor kva­li­tets­för­bätt­ring, sä­ger Jen­ny Holm­berg, re­sul­ta­ten­hets­chef sport och för­e­ning på Tä­by kom­mun.

Fot­bolls­pla­nen bred­das

Pro­jek­tet har dock dra­git ut på ti­den. En­ligt Jen­ny Holm­berg be­ror det på att man pri­o­ri­te­ra­de konst­gräs­pla­nen in­till först – men nu un­der hös­ten drar re­no­ve­ring­ar­na igång.

En av de vik­ti­gas­te för­änd­ring­ar­na är att an­ta­let löp­ar­ba­nor kom­mer att gå från sex till åt­ta ba­nor.

På plat­sen kom­mer det, utö­ver be­fint­ligt an­tal längd­hopps­gro­par, även byg­gas en ny. En ny kast­bur ska även kom­ma på plats. Fot­bolls­pla­nen, som lig­ger i mit­ten av ba­nor­na, kom­mer att bred­das med en me­ter på lång­sidan och en me­ter på kort­si­dan och ni­våskill­na­der på pla­nen ska rät­tas till.

– Gräs­pla­nen kom­mer bred­das så den får full­plansmått, sä­ger Jen­ny Holm­berg.

På Tibb­le­val­len trä­nar fri­id­rotts­för­e­ning­en Tä­by IS. Ma­lin Sjö­lan­der, som ar­be­tar på de­ras kans­li och är en­ga­ge­rad i ar­range­mang och täv­ling­ar, sä­ger att för­änd­ring­en kom­mer be­ty­da myc­ket för dem som klubb.

– När vi ar­ran­ge­rar täv­ling­ar här så kom­mer det se mer proff­sigt ut, sä­ger Ma­lin Sjö­lan­der.

Kan få hål­la i SM

Ef­tersom Tibb­le­val­len har en bra läk­ta­re och nu får åt­ta ba­nor istäl­let för sex så finns möj­lig­he­ter­na att ar­ran­ge­ra stör­re mäs­ter­skap, så som SM.

Det hop­pas Lars Lin­de, klubb­chef för Tä­by IS, på. – Det finns inga kon­kre­ta pla­ner men en dis­kus­sion på­går om att ar­ran­ge­ra SM i fram­ti­den, sä­ger han.

Trots att Ma­lin Sjö­lan­der är hopp­full in­för re­no­ve­ring­en av Tibb­le­valIen så hop­pas de i fram­ti­den även på att kom­mu­nen sat­sar på en in­om­husa­re­na för fri­id­rot­ten i Tä­by.

I dag har de in­om­hus­t­rä­ning i kom­mu­nens gym­pa­sa­lar och i fri­id­rotts­hal­len i Sol­len­tu­na­val­len.

– Där får vi de­la trä­nings­ti­der och det är trångt, vi har pro­blem med att vi tap­par ak­ti­va un­der vin­ter­halv­å­ret, näs­ta steg hop­pas vi så klart är en in­om­hus­hall, sä­ger Ma­lin Sjö­lan­der.

Just nu på­går upp­hand­ling­en som pla­ne­ras bli klar i da­gar­na. Byg­get pla­ne­ras på­gå från slu­tet av 2019 till som­ma­ren 2020, men tids­pla­nen är än­nu in­te satt.

FO­TO: MIKAEL ANDERSSON

FÖR­HOPP­NING. Ma­lin Sjö­lan­der, som job­bar på Tä­by IS kans­li, är glad över re­no­ve­ring­en – även om hon hop­pas på en in­om­husa­re­na i fram­ti­den. På bild även: Adam Ec­ker­berg, som ock­så ar­be­tar på kans­li­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.