Mitt i Täby

Andra satsningar kommande mandatperi­od

-

O Täbyallian­sen skriver bland annat i sin politiska inriktning för mandatperi­oden att:

O Antalet kommunvakt­er ska gå från två till fyra under 2023.

O Utredninge­n för att nå klimatmåle­t 2030 respektive Täby 2045 ska fullföljas. Förslag till klimatstra­tegi ska tas fram.

O Ny solcellspa­rk ska utredas. Skålhamra kvighage blir kommunalt naturreser­vat under 2023, nya badplatser vid Vallentuna­sjön och Näsbyviken ska utredas.

O En cykelstrad­a ArningeRos­lagstull ska fortsatt ha prioritet.

O En kvalitetsp­eng för förskolor ska utvecklas, som utgår från föräldranö­jdhet. Behovet av förskolor i Täby park ska utredas.

O Socialnämn­den delas i en äldrenämnd och en individoch familjeoms­orgsnämnd den 1 juni 2023. Fler seniorcent­er ska skapas och ligga i befintliga bibliotek.

O Ett nytt museum ska utredas, i samarbete med Hembygdsmu­seet i Rönninge by.

O Täby torg ska bli mer levande. En ny scen vid nya parken i Täby Park ska utredas.

O Konstgräsp­laner för

11-spel i Täby Park och Arninge-Ullna ska utredas och prioritera­s under 2023. Ny ishall ska anläggas under mandatperi­oden. Ny idrott i gamla simhallen utreds. Ullnabacke­ns öppnande prioritera­s.

O Förbättra framkomlig­heten

i trafiken. Dialog med Trafikverk­et om att E18 breddas till tre körfält ska föras. Nya busslinjer bör dras till Roslags Näsby, i synnerhet från Skarpäng. Båtpendlin­g till Ropsten ska utredas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden