Mitt i Täby

De ska se till

- Ingrid Johansson

STOCKHOLM

Mer livsmedel ska produceras i Stockholms län. Och här är de som ska fixa det: eleverna på Berga naturbuksg­ymnasium. ”Jag vill ha en egen gård med får, kor och åkermark” säger Jonathan Runsten, 16 år.

En egen gård, det är drömmen. Men just nu ligger han under en flera ton tung traktor och byter olja.

För Jonathan Runsten, 16, elev på Berga naturbruks­gymnasium i Haninge, är framtidspl­anen klar. Och den är helt i linje med det som länsstyrel­sen och Region Stockholm vill satsa på: Fler som brukar jorden, föder upp djur och producerar livsmedel.

– En bra idé. Det behövs fler människor som jobbar med det här, säger klasskamra­ten Adam Bergendahl.

Hästar populära

Berga ägs och drivs av Region Stockholm, och är både

Helst vill jag ha en egen gård med får, kor och åkermark.

en gymnasiesk­ola och ett lantbruk.

Här finns 3000 hektar mark för spannmål och vall, 200 hektar skog, samt kor, får och hästar.

200 elever studerar vid något av de fem programmen. Populärast är hästhållni­ng. Men det är inte där de flesta jobben finns.

– Nej, efterfråga­n är störst för djurskötar­e och maskinföra­re, säger Lars Gillberg, driftledar­e vid skolan.

De sista åren har söktrycket ökat, berättar han. Alla utbildning­splatser är fyllda.

– Hela branschen är i behov av ny arbetskraf­t, lantbrukar­kåren är ålderstige­n och det pågår en generation­sväxling, säger han.

Jonathan Runsten är säker på att få jobb.

– Men helst vill jag ha en egen gård med får, kor och åkermark, säger han.

Mycket att göra

Dagens lektion äger rum i maskinhall­en. Gårdens 20 traktorer ska ha service inför vintern. Här finns även lastmaskin­er och fyrhjuling­ar som ska ses över.

På white-boarden har de senaste veckornas göromål listats: röja sly, plöja sommaräng, tömma urinbrunna­r, tvätta tröska, harva hästhagar.

Cassandra Vallin, 18, tycker att hon har hamnat rätt. Utbildning­ens inriktning är jakt- och viltvård, och hon siktar på jobb som jägmästare, skogsförva­ltare eller eftersöksj­ägare.

– Här får jag lära mig om det som intressera­r mig och som jag tycker är kul. Man får vara utomhus och arbeta mycket, och inte sitta i en skolbänk hela dagen, säger hon.

 ?? ?? SERVICE. Maskinpark­en ses över inför vintern. Jonathan Runsten
SERVICE. Maskinpark­en ses över inför vintern. Jonathan Runsten
 ?? FOTO: FRED MILLER FOTO: FRED MILLER ?? NYFIKNA. På Berga finns kvigor och stutar av rasen Hereford.
FOTO: FRED MILLER FOTO: FRED MILLER NYFIKNA. På Berga finns kvigor och stutar av rasen Hereford.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden