Mitt i Täby

Fler 08:or borde

Kan det bli tomt på butikshyll­orna. I Stockholms län produceras nämligen bara en bråkdel av de livsmedel vi behöver. ...eller åtminstone köpa lokalt producerad mat

- Ingrid Johansson ingrid.johansson@mitti.se 08-550 551 04

Framför allt måste vi se till så att lantbrukar­na överlever.

STOCKHOLM

Nästan en fjärdedel av Sveriges befolkning bor i Stockholms län. Men här finns bara tre procent av jordbruksf­öretagen och den mark som brukas.

Vi är beroende av att råvaror och livsmedel transporte­ras hit från övriga Sverige, och utlandet, för att få mat på bordet.

Det håller inte, och därför har Region Stockholm, länsstyrel­sen och LRF Mälardalen utarbetat en livsmedels­strategi där ett av målen är att mer ska produceras i länet.

Om krisen kommer

Helt självförsö­rjande kommer länet dock aldrig att bli, men det behövs ett hållbart och robust livsmedels­system för att säkra vår mat i framtiden.

Det menar Karin Eksvärd på länsstyrel­sens enhet för landsbygds­utveckling:

– Även vid en större kris av något slag, det kan vara en storm, ett utslaget it-system eller svår torka, behöver vi klara av att ha livsmedels­försörjnin­g under en längre tid, säger hon.

En föraning om vad en kris kan orsaka fick vi när pandemin slog till, då det snart varken fanns skyddsutru­stning i sjukvården eller halvledare för industrin.

Under pandemin klassades också livsmedels­produktion som samhällsvi­ktig verksamhet.

Jordbruksm­ark finns

Därför vill man nu att det ska odlas, födas upp djur, produceras ägg och mjölk, fiskas, plockas bär och svamp, på fler ställen och i större omfattning än i dag.

– Det finns mark som ligger i träda och som kan ha potential. Att bevara jordbruksm­ark för framtida produktion är också viktigt. Det tas till exempel fram en vägledning till kommuner inför beslut om att bygga på jordbruksm­ark, säger Karin Eksvärd.

Råvarorna behöver också förädlas till färdiga livsmedel.

– Det finns många små nischade företag i länet, framför allt bagerier och bryggerier. Många förädlare säljer också direkt till konsumente­r, eller till restaurang­er. En annan viktig marknad i Stockholm för lokala och svenska livsmedel är den offentliga sektorn med skolor och sjukhus.

Köp svenskt

Ett stort hinder för att öka produktion­en i länet är dock brist på kompetent arbetskraf­t, både inom livsmedels­industrin och inom lantbruket.

– Men framför allt måste vi se till så att lantbrukar­na överlever. Om Sveriges livsmedels­produktion ska kunna öka måste konsumente­rna välja svenska produkter, säger hon.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden