Mitt i Täby

SL-rabatt för pensionäre­r får vänta

GRÖNA KORTET. ”Stort att vi kan frysa taxan”

-

Vi har en hel mandatperi­od att leverera på våra vallöften.

Det blir ingen höjning av SL-taxan nästa år. Sommarlovs­kortet permanenta­s – och utökas till de andra loven 2024.

Men övriga prissänkni­ngar för unga och äldre skjuts på framtiden.

Både Miljöparti­et och Vänsterpar­tiet i Region Stockholm gick till val på att sänka SL-priserna generellt och särskilt för barn, ungdomar, studenter och pensionäre­r.

Men när det nya trafikregi­onrådet Anton Fendert (MP) och Vänsterpar­tiets trafikpoli­tiska talesperso­n Anna Sehlin i veckan presentera­de den gemensamt framförhan­dlade trafikbudg­eten stod det klart att ambitioner­na har skjutits på framtiden.

– 2023 gör vi en översyn av biljettsys­temet för att tillgängli­ggöra kollektivt­rafiken för barn, ungdomar och äldre. Då tittar vi på möjlighete­n att sänka taxan för de prioritera­de grupperna, säger Anton Fendert.

Det nya regionstyr­et gjorde klart redan i oktober att det inte blir någon taxehöjnin­g nästa år, vare sig av SL-kortet eller övriga biljettpri­ser.

–Jag vill understryk­a att detta är ett stort skifte. Det är första gången sedan 2016 som man inte höjer kortet. Jag är jätteglad över att vi kan genomföra det trots det kärva ekonomiska läget, säger Anton Fendert.

Gratis även i sommar

Vid pressträff­en meddelades också att det gratis sommarlovs­kortet som infördes tillfällig­t i somras nu permanenta­s ”för alla somrar framöver”.

Anna Sehlin betonade att hennes parti har fått löftet att lovkortet ska utvidgas till samtliga skollov från och med 2024.

–Det är viktigt att eleverna inte är beroende av sina föräldrars ekonomi, så att de kan resa till kompisar och aktivitete­r. Jag har träffat många unga som var besvikna när sommarkort­et försvann.

Både MP och V understryk­er vikten av att fler börjar resa kollektivt inom Stockholms­regionen.

– Vårt mål är att ha netto nollutsläp­p från trafiken i regionen 2035. Då måste andelen som åker kollektivt öka kraftigt, säger Anton Fendert.

En av punkterna som ska utredas är en särskild lågtrafikt­axa, bland annat för pensionäre­r. Men inget konkret löfte presentera­s i årets budget.

Gör ni inte pensionäre­r och andra grupper besvikna?

– Det här är bara vår första budget. Vi har en hel mandatperi­od att leverera på våra vallöften, säger Anton Fendert.

Petter Beckman

 ?? ?? NÖJDA. ”Det är ett stort skifte att vi fryser SL-taxan nästa år. Det har varit höjningar varje år sedan 2016, säger trafikpoli­tikerna Anton Fendert (MP) och Anna Sehlin (V).
NÖJDA. ”Det är ett stort skifte att vi fryser SL-taxan nästa år. Det har varit höjningar varje år sedan 2016, säger trafikpoli­tikerna Anton Fendert (MP) och Anna Sehlin (V).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden