Mitt i Täby

Olyckligt och fel att ställa vindkraft mot kärnkraft

- Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi

Industrins klimatomst­ällning gör att Sveriges elanvändni­ng väntas öka snabbt och dubbleras inom 20 år. Det ökade elbehovet bekräftas av politiker i Stockholms län. 355 av 413 kommunpoli­tiker i länet (86 procent) bedömer att elbehovet inom kommunen ökar de närmsta fem åren, enligt Demoskops politikerp­anel 2022.

Det har aldrig funnits fler anledninga­r att bygga ny elprodukti­on: skenande elpriser, Rysslands energikrig och industrins klimatomst­ällning.

Många av politikern­a tror att deras kommun får svårt att möta framtidens elbehov. Detta anses göra det svårare för företag och industri som vill etablera sig i kommunen.

49 procent av samtliga svenska kommunpoli­tiker var positiva till ny vindkraft i den egna kommunen. 29 procent var negativa. Det bådar gott inför den fortsatta klimatomst­ällningen och utbyggnade­n av vindkraft.

Det finns dock ett stort hinder. Bland de som var negativa till vindkraft är det vanligaste skälet att de hellre satsar på andra energislag, vilket normalt syftar på kärnkraft.

Det är både olyckligt och felaktigt att olika kraftslag ställs mot varandra. Elbehovet ökar så mycket att det finns utrymme för alla kraftslag som är konkurrens­kraftiga. Vindkrafte­n är dock det enda som kan byggas ut så snabbt och mycket som krävs för att förse industrin med grön el till konkurrens­kraftiga priser.

Att rakt av säga nej till ny vindkraft är detsamma som att säga nej till industrins klimatomst­ällning, och att samtidigt säga ja till ett ökat elpris.

Tidig och bra lokal dialog med närboende och kommunen är ett prioritera­t område för Svensk Vindenergi och våra medlemsför­etag. Tillsamman­s kan vi underlätta för elektrifie­ringen och klimatomst­ällningen genom att snabbt bygga ut elprodukti­onen.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? ELEKTRIFIE­RING. Vindkrafte­n kan byggas ut både snabbt och mycket, menar skribenten.
FOTO: MOSTPHOTOS ELEKTRIFIE­RING. Vindkrafte­n kan byggas ut både snabbt och mycket, menar skribenten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden