Nya fri­tids­går­den – ett rum ut­an föns­ter

Får en­dast ett föns­ter­löst rum i Allak­ti­vi­tets­hu­set

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Eva Ton­ström 0736-006 923 [email protected]­rek­tp­ress.se

Öst­ber­gas nya Allak­ti­vi­tets­hus byggs för fullt. Fri­tids­går­den ham­nar längst in i nya hu­set, ut­an fön- ster och på för li­ten yta, me­nar M och KD, som nu krä­ver att hu­set ritas om.

Det är helt fel. En­trén kom­mer att va­ra låst och lig­ga långt från fri­tids­går­den, ska de ha dörr­vak­ter då?

Fri­tids­går­den i Öst­ber­ga ham­nar längst in i nya Allak­ti­vi­tets­hu­set, ut­an föns­ter, på för li­ten yta. Det sä­ger M och KD, som krä­ver att hu­set ritas om.

Öst­ber­gas nya Allak­ti­vi­tets­hus hål­ler på att byg­gas för fullt just nu. Pla­nen är att det ska kun­na öpp­na i höst.

Men hu­set är helt fel­pla­ne­rat, en­ligt lo­ka­la po­li­ti­ker­na Gustav Jo­hans­son (M) och Claes Karls­son (KD) som har lagt en skri­vel­se i Enske­deÅrs­ta- Van­tör s t ads­dels­nämnd. Pro­ble­met är att fri­tids­går­den, som flyt­tas till Allak­ti­vi­tets­hu­set, får för li­ten plats, me­nar de.

– Det blir en gömd verk­sam­het, mitt i lo­ka­len, på väl­digt li­ten yta ut­an föns­ter. Det är helt fel. En­trén kom­mer att va­ra låst och lig­ga långt från fri­tids­går­den, ska de ha dörr­vak­ter då? sä­ger Claes Karls­son (KD), er­sät­ta­re i stads­dels­nämn­den.

– Jag job­bar, och har job­bat i många år, med ung­do­mar och re­a­ge­ra­de di­rekt när jag såg rit­ning­ar­na. Det här är ett klart fel­tänk, tilläg­ger han.

”Kom­mer in­te att fun­ka”

Fri­tids­går­den är en vik­tig verk­sam­het i hu­set, me­nar Claes Karls­son, och bor­de där­för få mer plats. Han har även pra­tat med folk i stads­de­len som job­bar med fri­tids­gårds­verk­sam­het.

– Många sä­ger att det här in­te kom­mer att fun­ka, sä­ger han.

Ett bätt­re för­slag är att pla­ce­ra fri­tids­går­den på den öpp­na ytan di­rekt in­nan­för en­trén, med ett kafé, me­nar KD.

Stads­de­len sva­rar att de kan gö­ra väg­gen mel­lan fri­tids­går­den och kre­a­ti­vi­tets­rum­met vik­bar, allt­så att det ska gå att öpp­na där vid be­hov, och ha stör­re föns­ter mot en­trén. Sam­ti­digt för­tyd­li­gar de att ”det vi ska­par i Öst­ber­ga är in­te i förs­ta hand en fri­tids­gård ut­an ett hus för al­la”.

– Vi har frå­gat per­so­na­len som ska job­ba där och det är de som öns­kat det här. Dess­utom har ung­do­mar­na till­gång till he­la hu­set, det är själ­va tan­ken med Allak­ti­vi­tets­hu­set. Att det ska kän­nas öp­pet, al­la ska kun­na va­ra över­allt. När det gäl­ler en­trén så är den låst re­dan idag till fri­tids­går­den, sä­ger Ulf Walt­her (S), ord­fö­ran­de i Enske­de-Års­ta-Van­tör stads­dels­nämnd.

Vill in­te sy­nas från ga­tan

Öst­ber­ga fri­tids­gård har ti­di­ga­re har haft pro­blem med ska­de­gö­rel­se och hot där­för vill man in­te ha sto­ra föns­ter mot ga­tan, en­ligt Ulf Walt­her. Al­la yt­ter- och in­ner­väg­gar kom­mer va­ra i glas, så det blir ett ljusin­släpp än­då, till­läg­ger han.

Men det här räc­ker in­te, häv­dar Claes Karls­son, och på­pe­kar att ska­pa-rum­met ska kun­na lå­nas ut till för­e­ning­ar på kvälls­tid, där­för kvar­står pro­ble­met.

Ung­do­mar­na själ­va har fått si­na ”önsk­ning­ar till­go­do­sed­da”, en­ligt stads­de­len, ut­om bil­jard­bor­det, som in­te får plats i nya lo­ka­ler­na.

FOTO: WESTER + ELSNER ARKITEKTER

Ulf Walt­her (S).Claes Karls­son (KD). EN TI­DIG SKISS PÅ NYA KUL­TUR­HU­SET. ”När­he­ten till and­ra ak­ti­vi­te­ter än fri­tids­gårds­verk­sam­het tror vi kan bi­dra till att män­ni­skor i al­la åld­rar möts och gör någon­ting till­sam­mans”, skri­ver stads­de­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.