SKOLGÅRD MED TWIST

Ele­ver­na på Årsta­sko­lan har fått en parkour­park.

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Eva Ton­ström

Vid förs­ta an­blic­ken är det lätt att tro att det på­går nå­gon form av ska­pan­de, med höga, gråa bygg­klos­sar och väg­gar. Sen för­står man att det är parkour, allt­så trä­ning över oli­ka ty­per av hin­der i om­giv­ning­en.

18 de­lar, där den störs­ta ”kloss-väg­gen” är runt 2,5 me­ter hög, har pla­ce­rats ut på skol­går­den vid Årsta­sko­lans nya hög­sta­di­um, som lig­ger in­till Värm­dö gym­na­si­um. Ele­ver­na flyt­ta­de in där för­ra hös­ten och se­dan dess har de vän­tat på att de­ras skolgård ska bli klar.

”Läs­kigt och spän­nan­de”

För­ra tors­da­gen in­vig­des parkour­par­ken med mat och mu­sik av sta­dens skol­bor­gar­råd Ol­le Bu­rell och parkour­proffs som vi­sa­de ele­ver­na hur man gör.

– Det är li­te läs­kigt och spän­nan­de, sä­ger ele­ven Eb­ba-Linn Ry­dell och tes­tar någ­ra hopp ihop med kom­pi­sar­na.

– Det som är bra med parkour är att man är ut­om­hus och kan trä­na det näs­tan var som helst. Det är su­per­b­ra att de byg­ger en park här för när­mas­te park lig­ger i Riss­ne el­ler Tens­ta, sä­ger kom­pi­sen Hed­vig Sjö­lan­der.

Hon trä­nar parkour på fri­ti­den se­dan fem år till­ba­ka och sving­ar sig en­kelt mel­lan de oli­ka de­lar­na.

An­norlun­da rö­rel­se

– Tan­ken är att det in­te ba­ra ska va­ra en fot­bolls­plan, som det lätt blir på skol­går­dar, ut­an an­nan t yp av rö­rel­se som kan pas­sa fler, in­te ba­ra de som gil­lar att spe­la boll, sä­ger Os­man Clo­arec, re­surspe­da­gog på sko­lan.

För­u­tom parkour­de­len f i nns e t t gäng bän­kar ut­ställ­da och på ena hal­van har man gjort en li­ten boll­plan med mål och bas­ket­kor­gar.

– Vi kom­mer nog va­ra här mest, sä­ger Joel Ström-Jo­hans­son och Ivar Ros­ham­mar, som dy­ker upp un­der in­ter­vjun och har med sig en bas­ket­boll.

HÖGT. Hed­vig Sjö­lan­der och kom­pi­sar­na Eb­baLinn Ry­dell och Mat­hil­da Mo­li­ne tes­tar nya parkour­par­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.