Värl­dens störs­ta hand­boll­fest på gräs i Gub­bis

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan - Christoffer Röstlund Jonsson

Rop, ap­plå­der och bus­viss­ling­ar. Tu­sen­tals unga har ta­git över Gub­bängs­fäl­tet. Vi pra­tar såklart om Eken cup, värl­dens störs­ta hand­bollstur­ne­ring på gräs. Vi gjor­de ett snabbt ned­slag för att kol­la med ung och gam­mal: vad är gre­jen med hand­boll?

Ii­i­i­i­i­i­i­i­i­ii! Lju­det från Kris­ter Bro­mans vis­sel­pi­pa skär öron­be­dö­van­de ur hög­ta­lar­na, och då­nar ut över fäl­tet. Mat­chen är över, en av de 1 600 som spe­las un­der fy­ra da­gar i Gub­bäng­en. Att Kris­ter sit­ter i ett torn och blå­ser på och av var­je match centralt, är en av de sa­ker som gör Eken cup unik. An­nars sköts tid­tag­ning­en vid var­je en­skild spel­plan.

Spelsche­mat är ut­brett fram­för ho­nom; ana­logt och på pap­per, to­talt 440 lag. Inga paddskär­mar här in­te.

– Nu­me­ra får jag dem i al­la fall ut­skriv­na di­gi­talt. Fram till för tio år se­dan skrev jag allt för hand, be­rät­tar hand­bolls­ve­te­ra­nen.

Va­rit med se­dan start

Det här har han gjort se­dan Eken cups be­gyn­nel­se, vil­ket gör årets upp­la­ga till den 43:e med ho­nom vid mik­ro­fo­nen. Många bru­kar sä­ga att det in­te vo­re en äk­ta cup utan den fö­re det­ta elit­se­ri­e­do­ma­ren vid det ver­ba­la rod­ret.

– Det här är en re­ko sport utan fil­man­de. Jag är upp­vux­en i Eriks­dals­hal­len så för mig har det all­tid va­rit handb o l l s o m g ä l l e r, s ä g e r 72-åring­en, som själv lagt bol­len på hyl­lan se­dan länge.

Bakom ett mål sit­ter sys­ko­nen Alek­sand­ra och Emi­lia i var sin fäll­stol och tit­tar på en match med pap­pa, som ta­git le­digt från job­bet för dött­rar­nas tur­ne­ring. De har va­rit här i da­gar­na tre för IFK Tum­bas räk­ning och seg­rar­na går ung­e­fär jämnt upp med för­lus­ter­na.

– Jag gil­lar hand­boll för att det är så myc­ket kropps­kon­takt. Man får käm­pa hårt och är värd me­dal­jen man får, sä­ger ti­o­å­ri­ga Emi­lia, som re­dan spe­lat i tre år, och hun­nit för­lo­ra en ben­fli­sa ur ett fing­er när hon tog emot en hård pass.

Pop­pis sport

Åt­ta­å­ri­ga syr­ran Alek­sand­ra har li­rat i ett år och har än så länge slup­pit ska­dor.

– Jag gil­lar att man får um­gås myc­ket, sä­ger hon, och be­rät­tar att hand­boll är po­pu­lärt i Tum­ba, och att det är många kom­pi­sar i plug­get som spe­lar.

Bå­da dröm­mer om att bli proffs i framtiden, även om Emi­lia har li­te svårt att väl­ja mel­lan det, och sin ny­star­ta­de kar­riär som youtu­ber.

Det här är en re­ko sport utan fil­man­de.

FOTO: LIN­DA GREN

GUBBE I GUB­BÄNG­EN. Ve­te­ra­nen Kris­ter Bro­man har snac­kat högt om Eken cup i 43 år.DRÖM­MER OM PROFFSLIR. Sys­ko­nen Alek­sand­ra och Emi­lia spe­lar hand­boll för Tum­ba.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.