Vår fix­e­ring vid VM -94 är olid­lig och mås­te dö

Tidningen Årsta / Enskede - - News -

Ef­ter att Trump tryckt på knap­pen och dra­pe­rat jor­den i ett ra­di­o­ak­tivt moln kom­mer två sa­ker att över­le­va: kac­ker­lac­kor och svens­kens olid­li­ga fix­e­ring vid VM 94. Det­ta år­tal som hem­sö­ker folk­sjä­len för evigt. En för­lo­rad sport­täv­ling: yay, go Team Swe­den. Ja, jag vet: det är trös­kat än hit, och än dit, att vi är en så men­talt fat­tig na­tion att vår störs­ta grej som bin­der oss sam­man, är att vi en gång för 24 år se­dan kom trea (!!!) i fot­boll. Det går liksom in­te ens att dra en plump sex­vits på att kom­ma trea. Men vi mås­te väl än­då pas­se­ra ett bäst fö­re-da­tum då den pat­ri­o­tis­ka grup­po­na­nin utan or­sak, tar slut? Mås­te jag vän­ta tills 70- och 80-ta­lis­ter­na dör ut, rent fy­siskt?

Va fan, då är ju jag ock­så död?! Så länge vill jag in­te vän­ta på att ni and­ra ska slu­ta va­ra dum­ma i huvudet. Visst, jag minns det ock­så som igår, 1994. Jag och mi­na fre­a­ki­ga roll­spe­lar­vän­ner satt ut­om­hus på Öbac­ka i Umeå, och hör­de bruns­ti­ga mansvrål stud­sa ut från de öpp­na bal­kong­dör­rar­na, för att eka vi­da­re mel­lan hus­väg­gar­na. Jag frå­ga­de vad det hand­la­de om, nå­gon sa ”fot­boll”, och så sket vi i det och fort­sat­te dis­ku­te­ra huruvi­da got­hrock verk­li­gen mås­te gå i moll, el­ler om den även kan gå i dur, sam­ti­digt som vi rök­te Ca­mel utan fil­ter och för­sök­te fram­stå som vux­et svå­ra.

Helt kor­rekt: jag ral­je­rar över nå­got i grund och bot­ten ovä­sent­ligt. Allt­så fot­bolls-VM. Fast det är svårt att in­te gö­ra det när jag sit­ter och stir­rar på det jag har fram­för mig på skriv­bor­det: en flas­ka starköl.

Ett bryg­ge­ri i Hornstull (ja, jag vet...) har näm­li­gen till­ver­kat en boll­bärs la­gom till da­gens av­spark i Moskva. Flar­ran är in­svept i na­tio­na­lis­tiskt blått och gult och he­ter, gi­vet­vis, 94.

Jag vän­der bort blic­ken i sorg över mitt hem­lands in­fan­ti­li­tet, tän­ker på dö­den, dröm­man­des om ett evigt ask­moln över VM 94-min­net.

CHRISTOFFER RÖSTLUND JONSSON Re­por­ter christoffer.rost­lund @di­rekt­press.se

94. Det­ta år­tal som hem­sö­ker folk­sjä­len för evigt har bli­vit en hant­verksöl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.