Glas­halt på Slus­sen ef­ter SL:s miss

Tidningen Årsta / Enskede - - Stockholm - Sop­hie Stig­fur

Ett allt­för slätt golv har fått fle­ra re­se­nä­rer att ka­na runt som Bam­bi på hal is i den nya tun­nel­ba­ne­en­trén vid Slus­sen – vis­sa så pass kraf­tigt att de drat­tat på än­dan. Nu med­de­lar SL att mis­sen ska va­ra åt­gär­dad.

Det var för två vec­kor se­dan som den nya pro­vi­so­ris­ka tun­nel­ba­neéntren vid Slus­sen, mitt på Sö­der­malms torg, slog upp por­tar­na. Det­ta för att av­las­ta folk­flö­det un­der bygg­ti­den, då tryc­ket bli­vit sär­skilt hårt ef­ter stäng­ning­en av Slus­sens ned­re en­tré och flyt­ten av buss­ter­mi­na­len.

Men den nya en­trén har in­te va­rit helt pro­blem­fri. Tvärtom har många lä­sa­re hört av sig med syn­punk­ter om att gol­vet i bil­jett­hal­len va­rit väl­digt halt. Det har fått fle­ra per­so­ner att ram­la – nå­got Sö­der­malmsnytts re­dak­tion ock­så får se med eg­na ögon när vi be­sö­ker sta­tio­nen fre­dag 15 ju­ni.

Wil­helm Lin­de­vall, kom­mu­ni­ka­tör på Pro­jekt Slus­sen, sä­ger att gol­vet gick ige­nom be­sikt­ning­en och att man in­te för­ut­sett hal­kan.

– Men nya ytor kan såklart all­tid va­ra li­te ha­la, de rug­gas ju upp med ti­den. Men pre­cis som med allt nytt kan det för­stås fin­nas någ­ra barn­sjuk­do­mar, sä­ger han.

Åt­gär­da­des i hel­gen

Se­dan 4 ju­ni är det SL och tra­fik­för­valt­ning­en som an­sva­rar för den nya en­trén och dess sköt­sel. Claes Kei­su, kom­mu­ni­ka­tör på SL, be­rät­tar att man åt­gär­dat pro­ble­met un­der hel­gen, ge­nom att rug­ga upp gol­vy­tan i he­la bil­jett­hal­len in­nan­för så­väl som ut­an­för spär­rar­na samt på per­rong­er­na.

– När man be­hand­lar ett nytt golv så täp­per man igen po­rer­na i be­tong­en för att det ska bli slätt och för att smuts in­te ska fast­na. Men ef­tersom vi märkt att det bli­vit hal­kigt har vi nu ju­ste­rat det.

Bor­de ni in­te kun­nat för­ut­se det här pro­ble­met, det är ju in­te förs­ta gång­en som ni byg­ger golv?

– Det är in­te jät­te­van­ligt att man byg­ger nya tun­nel­ba­ne­in­gång­ar, det är ett an­tal år se­dan se­nast det hän­de. Men som sagt, nu ska det va­ra åt­gär­dat så får vi hop­pas att det in­te upp­levs som för halt för re­se­nä­rer­na fram­ö­ver, sä­ger Claes Kei­su.

FOTO: MAJA BRAND

HAL­KIGT. Gol­ven vid nya t-ba­ne­en­trén vid Slus­sen har va­rit snor­ha­la, en­ligt fle­ra re­se­nä­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.