SL-kor­tet tar dig in­te ut på som­ma­rens skär­gårds­bå­tar

Tidningen Årsta / Enskede - - Stockholm - Pa­trik Wirén

Se­dan års­skif­tet har det va­rit möj­ligt för re­se­nä­rer att an­vän­da SL:s pe­ri­od­kort även på Wax­holms­bå­tar­na. Men som­mar­tid är det and­ra reg­ler som gäl­ler.

Mel­lan 30 april och 2 sep­tem­ber du­ger in­te läng­re SL:s kort på Wax­holms­bå­tar­na. Skär­gårds­lands­tings­rå­det Gustav Hem­ming (C) för­kla­rar var­för.

– Un­der som­ma­ren är det re­dan gans­ka fullt i skär­går­den. Syf­tet med re­for­men är att an­vän­da far­ty­gen mer ef­fek­tivt, ska­pa un­der­lag för båt­pend­ling och stär­ka ut­veck­ling­en av skär­går­den un­der de­lar av året då un­der­la­get för re­stau­rang­er och and­ra verk­sam­he­ter är läg­re, sä­ger han.

Oklart hur det blir näs­ta år

Hur det kom­mer bli näs­ta år är än­nu oklart, men Gustav Hen­ning är för­sik­tigt po­si­tiv in­för att re­for­men kom­mer att upp­re­pas.

– Jag hop­pas det. Vi tror på idén och vill stär­ka året runt-ut­veck­ling­en i skär­går­den. Vå­rens re­sul­tat ser väl­digt po­si­tivt ut och blir det li­ka starkt i höst kom­mer vi slåss för det. Slår re­for­men väl ut blir det ett hi­sto­riskt steg för att stär­ka ut­veck­ling­en i skär­går­den.

Men det f i nns i ng­en chans att SL-kor­tet kom­mer att gäl­la he­la året 2019?

– Jag tror det blir svårt att er­bju­da det som­mar­tid. Då krävs till ex­em­pel in­köp av nya bå­tar vil­ket gör att prislap­pen blir en helt an­nan. Så det är nog ingen­ting som är ak­tu­ellt i när­tid, sä­ger Gustav Hem­ming.

FOTO: WAXHOLMSBOLAGET

WAXHOLMSBÅT. Un­der hög­sä­song gäl­ler in­te SL-kor­tet på Wax­holms­bo­la­gets bå­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.