Död älg­kvi­ga hit­tad mitt i bo­stads­om­rå­de

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort - Christoffer Röstlund Jonsson

För­ra hel­gen på­träf­fa­des en älg död i Fa­ger­sjö, mitt i ett bo­stads­om­rå­de. Men det är in­te den be­ryk­ta­de äl­gen som röjt runt i Sö­derorts träd­går­dar de se­nas­te må­na­der­na. Och var­för den dött är ett myste­ri­um.

Äl­gens kropp på­träf­fa­des in­till en för­sko­la på Havsörns­vä­gen i Fa­ger­sjö. Att det in­te är sam­ma älg som se­dan val­borg gjort vil­la­träd­går­dar­na i när­lig­gan­de Ör­by till sitt hem, det vet man all­de­les sä­kert av två an­led­ning­ar.

Dels så på­träf­fa­des li­ket sö­der om järn­vä­gen me­dan den and­ra drar runt norr om spå­ren, och det skil­jer en halv­mil mel­lan de oli­ka plat­ser­na.

Själv­dött

Och dels så är den dö­da äl­gen en kvi­ga och det högst le­van­de dju­ret en kalv.

– Det här dju­ret har själv­dött av nå­gon an­led­ning. När vi lyf­te upp den med vår kran såg vi att den ha­de en ska­da på ena si­dan, men po­li­sen har in­te fått nå­gon rap­port om en tra­fi­ko­lyc­ka med en älg, be­rät­tar Tom­my Tu­vung­er, tra­fik­kon­to­rets sam­ord­na­re gäl­lan­de vilt­liv i Stockholm.

Att det lig­ger en död älg vid ett sta­ket i ett bo­stads­om­rå­de, det sä­ger Tu­vung­er in­te hän­der var­je dag di­rekt. Och sam­ta­len från be­kym­ra­de med­bor­ga­re gäl­lan­de Ör­bys skogs­kung, de har mat­tats av.

– Ja, han har bli­vit ett na­tur­ligt in­slag där i folks träd­går­dar. Man har vant sig, helt en­kelt.

FOTO: CAMILLA DYMLING

IN­TE DÖD. Äl­gen på bilden är den så kal­la­de Ör­byäl­gen som hit­tat hem i vill­träd­går­dar­na. I Fa­ger­sjö på­träf­fa­des dä­re­mot en död älg i hel­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.