Här byggs det flest hy­res­rät­ter

Tidningen Årsta / Enskede - - Hemma - Cla­rence Fren­ker

Flest hy­res­rät­ter

Flest bo­stads­rät­ter

Här byggs inga hy­resly­or alls

ska se bo­stads­frå­gan i ett re­gi­o­nalt per­spek­tiv. Lä­net är en en­da bo­stads­mark­nad, och den fun­ge­rar in­te och har ald­rig gjort det ef­ter att så många kom­mu­ner un­der lång tid in­te har ta­git an­svar, sä­ger Jan Va­le­skog.

Det se­nas­te året har va­rit ett stål­bad för Stock­holms bo­stads­mark­nad. Sär­skilt ny­pro­duk­tio­nen för bo­stads­rät­ter har ta­git en hård smäll till följd av tuf­fa­re lå­ne­reg­ler och en all­mänt av­vak­tan­de mark­nad.

Jan Va­le­skog vill se att fler kom­mu­ner öpp­nar upp för att byg­ga al­ter­na­ti­va bo­en­de­for­mer.

– Det har va­rit en åter­kom­man­de frå­ga un­der många år. Men nu är lä­get på fle­ra sätt li­te mer dra­ma­tiskt med ut­gångs­punkt från mark­nads­si­tu­a­tio­nen och möj­lig­he­ten att kun­na lå­na till bo­stads­rätt. Det finns ett in­tres­se bland ak­tö­rer­na att byg­ga hy­res­rät­ter men de blir ne­ka­de att kom­ma in i kom­mu­ner­na, sä­ger han.

Frågan har va­rit hög­ak­tu­ell un- der Sve­rige­för­hand­ling­en där bland an­nat den nya tun­nel­ba­nedrag­ning­en har ta­gits fram.

Svag vil­ja hos M-sty­re

Ett vill­kor då för att ex­em­pel­vis Nac­ka ska få tun­nel­ba­na har va­rit att kom­mu­nen byg­ger mer bo­stä­der. Men en­ligt Jan Va­le­skog har vil­jan till just hy­res­rät­ter va­rit svag bland främst de M-led­da kom­mu­ner­na, vil­ket siff­ror­na ock­så vi­sar.

– Vi job­bar med vårt och vi kan in­te tvinga and­ra kom­mu­ner att byg­ga hy­res­rät­ter. Och med tan­ke på den un­der­lig­gan­de ef­ter­frå­gan kom­mer bo­stads­rät­ten ock­så att va­ra vik­tig i sam­man­hang­et. Men det är fram­för allt de re­surs­sva­ga hus­hål­len det är pro­blem med och att ung­do­mar in­te har nå­gon­stans att bo. Där­för har vi pri­o­ri­te­rat att ta fram fler lä­gen­he­ter till dem som in­te får de här lå­nen, sä­ger Jan Va­le­skog (S).

FOTO: MAJA BRAND

HUSBYGGE. Blir det hy­res­rät­ter el­ler bo­stads­rät­ter? Det be­ror på var i lä­net du bor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.