Sjuk­skö­ters­ka: ”Där­för job­bar jag på ett be­man­nings­fö­re­tag”

Tidningen Årsta / Enskede - - Tyck Om! - Sand­ra sjuk­sö­ters­ka

Läs­te pre­cis re­por­ta­get om hyr­per­so­nal i tid­ning­en. Myc­ket in­tres­sant och väl­skri­vet!

Jag är sjuk­skö­ters­ka och läm­na­de lands­ting­et ja­nu­a­ri-17 för att gå över i be­man­nings­bran­schen. Jag var trött på att få ett par hund­ra­lap­par var­je gång det var dags att få lö­ne­be­sked. Trött på att för­lo­ra peng­ar var­je må­nad för att jag gått ner till 90 % för att or­ka och ha ett liv ut­an­för job­bet.

Att bli be­man­nings­sjuk­skö­ters­ka är det bäs­ta jag gjort jobb­mäs­sigt! Att få hög­re lön för sam­ma jobb och att få sty­ra min egen tid. Få mer tid för åter­hämt­ning och få mer ener­gi till pa­ti­en­ter­na.

När jag lä­ser vad dom oli­ka par­ti­er­na tyc­ker blir jag bå­de arg och be­svi­ken. Pro­ble­men in­om vår­den är ing­en nyhet och det kvit­tar vil­ket sty­re vi har så kom­mer vår­den ald­rig bli en pri­o­ri­tet. Det lo­vas ba­ra en mas­sa in­för va­len som ald­rig hålls.

SLL har gjort som prin­cip att in­te hö­ja lö­ner el­ler för­bätt­ra ar­bets­vill­kor för sjuk­skö­ters­kor. Då hyr man hell­re in per­so­nal. El­ler gör som Ka­ro­lins­ka Hud- dinge, re­kry­te­rar sjuk­skö­ters­kor från ett land i Eu­ro­pa.

Jag har även ar­be­tat som vård­platsko­or­di­na­tor på ett av Stock­holms stör­re sjuk­hus och såg hur vård­plat­ser­na mins­ka­de från år till år. På grund av att det är stäng­da vård­plat­ser på av­del­ning­ar­na på grund av att sjuk­skö­ters­kor­na sä­ger upp sig...

Man kan skri­va hur myc­ket som helst om det­ta, men jät­te­bra att ni lyf­ter frågan!

Pub­li­ce­rad vec­ka 23.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.