För­bjud kött ock­så om ni för­bju­der ben­sin!

Tidningen Årsta / Enskede - - Tyck Om! - Bi­lis­ten

Kom­men­tar på ar­ti­keln ”MP: För­bjud ben­sin och die­sel på sta­dens mac­kar”, vec­ka 24.

”För­bjud ben­sin och die­sel på sta­dens mac­kar”, krä­ver MP. ”Kli­mat­ar­be­tet går lång­samt”, tilläg­ger man, vil­ket åter­i­gen be­vi­sar mil­jö­par­ti­ets to­ta­la fix­e­ring vid pri­vat­bi­lis­men.

Om det hand­la­de om kli­ma­tet så skul­le mil­jö­par­ti­et krä­va ett för­bud mot all för­sälj­ning av kött i livs­me­dels­bu­ti­ker­na ock­så, då kött- och me­je­ri­pro­duk­ter på­ver­kar kli­ma­tet li­ka myc­ket som värl­dens al­la bi­lar, bus­sar, bå­tar och flyg­plan till­sam­mans. ”Kli­ma­tet kan in­te vän­ta”, he­ter det från mil­jö­par­ti­håll. Men vad gäl­ler kött­pro­duk­tio­nen så kan kli­ma­tet tyd­li­gen vän­ta i det oänd­li­ga, el­ler tror man kanske att kli­ma­tet är i be­sitt­ning av nå­gon slags po­li­tiskt skol­ning, som gör att den är li­ka se­lek­tivt en­ögd som mil­jö­par­ti­et själ­va?

Jag kan omöj­li­gen fö­re­stäl­la mig att mil­jö­par­ti­et kom­mer att be­hål­la si­na 14,23 pro­cent från för­ra kom­mu­nal­va­let, men om man mot all rim­lig för­mo­dan skul­le få ige­nom det­ta för­bud så är det ba­ra att tan­ka i nå­gon av när­kom­mu­ner­na istäl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.